Özel eğitimde müzikten yararlanmada karşılaşılan sorunlarla ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: DUYGU TURAN

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu araştırma, özel eğitim alanında müzik dersi işleyen öğretmenlerin, müzik dersinden faydalanmada karşılaştıkları sorunları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu doğrultuda altı alt amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar: özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitimde müzikten yararlanma ile ilgili karşılaştıkları sorunlar, müzikten yararlanma ile ilgili yaş, cinsiyet, mezun olunan okul türü, özel eğitimde çalışma süreleri ve hizmet içi eğitim almaları durumları ile arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde, özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin müzikten yararlanmada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi amaçlandığından tarama modeli esas alınmış ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenebilmesi için hazırlanan bir anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin müzik dersi ile ilgili yeterliliklerinin düşük bir düzeyde olduğu görülmüş, dersin işlenmesi sırasında kullanılan materyallerin yetersiz ve eğitim öğretim ortamlarının da müzik dersi işlemeye uygun olmadığı belirlenmiştir. Özel eğitim müzik dersi müfredat programlarının ve özel eğitim ile ilgili yayınların da yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın son kısmında, araştırmanın bulgularından elde edilen bilgilere göre uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.