Sosyal bilgiler öğretiminde örnek olay yönteminin öğrencilerin çevre bilincine ve çevreye yönelik tutumlarına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKHAN AYDEMİR

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

Bu araştırma; örnek olay incelemesi yöntemi ile desteklenmiş öğrenme – öğretme süreci ile mevcut programa dayalı yürütülen öğretim arasında “İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler” dersinin “Ülkemizin Kaynakları” ünitesinde öğrenci başarısı ve tutumu üzerinde anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını ve örnek olay incelemesi yöntemi ile desteklenmiş öğrenme – öğretme süreci ile ilgili öğrenci duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Deneysel modelin ön test – son test kontrol gruplu desenine göre gerçekleştirilen araştırma; 2008 – 2009 Eğitim ve Öğretim yılında, İstanbul ili Fatih ilçesi Yunus Emre İlköğretim Okulu 6. sınıflarından 30 kişilik deney grubu ve 30 kişilik kontrol grubu ile sürdürülmüştür. Araştırma sürecinde, öncelikle deney ve kontrol grubuna ön başarı testi ve ön tutum ölçeği uygulanmış, grupların ön test ve ön tutum başarı puanları arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı tespit edildikten sonra deneysel işleme geçilmiştir. Toplam 6 hafta devam eden deneysel işlemin tamamlanmasından sonra, deney ve kontrol grubuna son başarı testi ve son tutum ölçeği uygulanmış, deney grubundaki öğrencilerle uygulamanın etkililiği ile ilgili görüşme yapılmış ve uygulamanın bitiminden 6 hafta sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Başarı testi ve tutum ölçeğinden elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme formundan elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, örmek olay incelemesi öğrenme yöntemi desteklenmiş öğretimin yürütüldüğü deney grubu ile mevcut programa dayalı öğretimin yürütüldüğü kontrol grubunun son test başarı puan ortalamaları, son tutum puan ortalamaları ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu ve örnek olay yöntemi ile desteklenmiş öğretimin, öğrencilerin derse katılımını ve derse karşı olan ilgisini artırdığı, sosyal bilgiler dersine karşı olumlu tutum geliştirdiklerini, temel beceri ve değerlerinin gelişimine olumlu katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Örnek olay incelemesi yöntemi, sosyal bilgiler öğretimi, çevre eğitimi, öğrenci başarısı ve tutumu ABSTRACT THE IMPACT OF THE CASE METHOD IN SOCIAL STUDIES TEACHING ON THE ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND ATTITUDES OF THE STUDENTS This study was conducted to find out whether there was a significant difference between the case study method aided learning- teaching process and teaching based on the existing program with regard to the achievement and attitudes of the students in the unit " The Resources of Our Country" of Social Studies of Elementary School 6th grade and to reveal the thoughts and feelings of the students about the case study method aided learning- teaching process. The study conducted according to the pre- test- post- test control group designs of the experimental model was implemented on 30 subjects in the experimental group and 30 subjects in the control group from the 6th grade of Yunus Emre Elementary School in Fatih, Istanbul in 2008-2009 Education Years. During the study, initially, pre-achievement test and pre-attitude scale were applied to the experimental and control group and the experimental process started after it was determined that there were no significant differences between the groups' pre-test and pre- attitude achievement scores. After the experimental process lasting totally six weeks was completed, post- achievement test and post- attitude scale were applied to the experimental and control group and the students in the experimental group were interviewed about the impact of the application and the permanence test was applied after 6 weeks of application finished. SPSS program was used to analyze the data collected from the success test and attitude scale. However, the data collected from the interview form was analyzed via descriptive analysis method. At the end of the study, the results reached were that there was a significant difference in terms of post-test achievement score means, post-attitude score attitudes and permanence test score means between the experimental group on which the case study learning method aided teaching was implemented and the control group on which the teaching based on the existing was implemented in favour of the experimental group and case method aided teaching, increased the attention and attendence of the students to the classes, enabled the students to take positive attitudes to the social studies and contributed to their basic skills and values. Keywords: Case study method, social studies teaching, environmental education, student achievement and attitude.