2008 ekonomik krizinin Türkiye'de istihdama etkilerinin sektörel bazda ampirik model ile analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: ALİ TAŞDEMİR

Consultant: JALE ÇOKGEZEN

Abstract:

2008 EKONOMİK KRİZİNİN TÜRKİYE’DE İSTİHDAMA ETKİLERİNİN SEKTÖREL BAZDA AMPİRİK MODEL İLE ANALİZİ Çalışmanın amacı, 2008 ekonomik krizi sonrası, Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan istihdam piyasası değişimlerini ortaya koyarak; tarım, sanayi ve hizmetler sektör-lerindeki istihdam verileri ile reel ve finansal olarak belirlenen ekonomik değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisini varlığını araştırmaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, ekonomik kriz ve istihdama ilişkin kuramsal yaklaşımlar açıklanmış; ikinci bölümde, iktisadi ekollerin ekonomik kriz ve istihdama ilişkin yakla-şımları incelenmiş; üçüncü bölümde, 2008 ekonomik krizinin arkasında yatan finansal-laşma olgusu irdelenerek, 2008 krizinin ortaya çıkış ve gelişimi açıklanmıştır. Ampirik modeli içeren son bölümde ise, Türkiye ekonomisinde 2006:Q1 – 2010:Q4 dönemi için tarım, sanayi ve hizmetler sektöründeki istihdam verileri ile reel ve finansal olarak seçilen ekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılarak açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler : Ekonomik Kriz, İstihdam, Nedensellik, Toda-Yamamoto Yöntemi. ABSTRACT THE ANALYSIS WITH EMPIRICAL MODEL OF THE EFFECTS OF 2008 ECONOMIC CRISIS ON TURKEY EMPLOYMENT SECTORS The purpose of the study, after the 2008 economic crisis, by revealing changes in the labor market resulting of Turkey's economy; investigating the existence of a causal relationship between agricultural, industrial and services sectors employment datas with real and financial economic variables. The study consists of four sections. In the first part, described the theoretical approaches to economic crisis and employment; the sec-ond part, investigated the economic crisis and employment approaches of the economic schools; the third part, the financialization, which is behind the 2008 economic crisis, are examined, the emergence and development of the 2008 crisis are described. In the last section contains the empirical model, for Turkey’s economy in 2006:Q1 – 2010:Q4 period, the causal relationship between agriculture, industry and services employment datas with selected the real and financial economic variables are explained to using Toda-Yamamoto causality test. Keywords : Economic Crisis, Employment, Causality, Toda-Yamamoto Method.