Türk uzun ve kısa mesafe koşucularında angiotensin geni (rs699) polimorfizminin(M235t) ağız ve diş sağlığı üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ebru Erkan

Supervisor: KORKUT ULUCAN

Abstract:

Amaç: Tezimizde kısa ve uzun mesafe koşucularda AGT(Angiotensinojen) geninin M235T polimorfizminin ağız ve diş sağlığı üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 13-15 yaş arası 24 atlet katıldı. DNA izolasyonun ardından gerçek zamanlı PCR metodu ile genotiplendirme gerçekleştirildi. Ağız sağlığının tespiti için ise DMFT indeks ölçeği kullanıldı. Bulgular: AGT geni rs699 polimorfizmi için CC, CT, TT genotip ve yüzde dağılımları tespit edilmiştir. Ve sırasıyla 8(%33,33), 10(%41,66), 6(%25) şeklinde analiz edilmiştir. Allellik dağılımları incelenmiş C alleli çalışma grubunda 26 (%54,16), T aleli 22 (%45,83) olarak bulunmuştur. Sonuçlar: Sprinterlik özelliği taşıyan sporcularda C allelinin oransal olarak daha fazla görüldüğü gözlenmiştir. CC genotipli bireylerde DMFT indeksi 0-1 arası 2, 2-4 arası 3, 5-10 arası 2, >10 ise 1 bireye rastlanmıştır.C alleli taşıyan bireylerde tükrük salgısının azalmasıyla beraber çürük miktarında yükseklik bekliyorduk. DMFT indeksine göre incelendiğinde CC alleli taşıyan 5 sporcu arasında çok kötü olarak değerlendirilen >10 skalasında bir birey tespit edildi. . CT genotipli bireylerde ise sırasıyla 0-1 arası 4, 2-4 arası 3, 5-10 arası 2, >10 ise 1 şeklinde bulunmuştur. TT genotipli bireylerde 0-1 arası 1, 2-4 arası 2, 5-10 arası 3 bulunmuşken, 10 ve üzeri bireye rastlanmamıştır. T alleli taşıyan ve uzun mesafe (dayanıklılık) özelliğine yatkın bireylerde ise tükrük salgısının fazla olmasından dolayı çürük miktarını daha düşük bekliyorduk. DMFT indeksi değerlerine bakıldığında T allelli bireylerde çürük bakımından çok kötü olarak değerlendirilen >10 skalasında bir bireye rastlanmaması çürük beklentimizin düşük olma durumunu desteklemektedir. -------------------- Introduction: In our study, we aimed to investigate the effect of M235T polymorphism on oral and dental health of AGT (Angiotensin) gene in short and long distance runners. Materials and Methods: 24 athletes aged between 13 and 15 participated in our work. Following DNA isolation, genotyping was performed by real-time PCR method. DMFT index scale was used to determine the oral health. Results: CC, CT, TT genotype and percentage distributions were determined for AGT gene rs699 polymorphism. And 8 (33,33%), 10 (41,66%), 6 (25%), respectively. Allelic distributions were examined in 26 (54,16%) C group and 22 (45,83%) T allele in study group. Conclusions: It was observed that the C allele was proportionally more common among sprinter athletes. In the DM genotype of the individuals with CC genotype, between 0-1, 2, 2-4, 3, 5-10, and> 10 individuals were found. According to the DMFT index, an individual with a score of> 10 was found to be very poor among the 5 athletes carrying the CC allele. . In individuals with CT genotype, it was found as 4 in 0-1, 3 in 2-4, 2 in 5-10, and 1 in> 10 respectively. In individuals with TT genotype, 1 to 0, 2 to 2-4, 3 to 5-10 were found, and 10 or more individuals were not found. In individuals with T allele and prone to long-distance (durability) characteristics, we expected lower amount of caries due to the high salivary secretion. When the DMFT index values were evaluated, the absence of an individual with a scale> 10, which is considered to be very poor in terms of caries, supports our low caries expectancy.