Yeni kapitalizm ve kültür endüstrisi bağlamında alışveriş merkezlerinde yaşanılan kimlik erozyonunun analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Süleyman Hilmi Aktuğ

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

İnsanlık tarihi 18. yüzyılda Avrupa’da başlayan bilimsel, teknolojik ve toplumsal değişimlerin yaşandığı yeni bir döneme adım atmıştır. Sanayi ya da endüstri çağı denilen bu dönemin en önemli özelliği dini yapı ve geleneklerden arınma, modern yaşam, akılcılık ve homojenleşme olmuştur. Ekonomide ve çalışma yaşamında fordizm, uzmanlaşma ve iş bölümünün ön plana çıkması; siyasal alanda bürokrasi ve devletin varlık alanının daraltılarak sivil teşebbüsün önemsenmesi; toplumsal, siyasal ve kültürel olarak geçmişten çok farklı yeni bir yaşam modelini ortaya çıkarmıştır. Modernitenin getirdiği yeni yaşam biçimi toplumsal yapının üzerine bina edildiği gelenekler, görenekler, inanç sistemi ve Milli değerleri soyutlayarak yerine rasyonel aklı ve bireyi koymuştur. Modernizmle birlikte bireyin dünyasında büyük devrimler yaşanmış, toplumsal yaşamda değişim ve dönüşüm hız kazanmıştır. Aydınlanmadan günümüze toplumsal yaşamın merkezinde olan modernizm ve onun son yorumu olan postmodernizm, modern bireyi geçmişten, geleneklerden ve geçmişin inançlarından kopararak yeni bir toplum inşa etmektedir. Bu süreçte tüketim kültürü postmodern yaşamın merkezinde yer almaktadır. Tüketim kültürü kitleselleşerek tüketim toplumunu oluşturmuştur. -------------------- The history of mankind has entered a new era in which scientific, technological and social changes started in Europe in the 18th century. The most important feature of this period, called industrial or industrial era, has been the removal of religious structures and traditions, modern life, rationality and homogenization. Fordism, specialization and the division of labor in the economy and working life; bureaucracy in the political field and narrowing the state's existence area; social, political and cultural life in a very different from the past has revealed a new life model. The new life style brought by modernity has put the rational mind and the individual in place instead of abstracting the traditions, belief system and national values on which the social structure is built. With modernism, great revolutions were experienced in the world of the individual, and change and transformation in social life gained speed. Modernism which is at the center of social life from enlightenment to the present and postmodernism as its last comment, constructs a new society by separating modern individual from past, traditions and beliefs of the past. In this process, consumption culture is at the center of postmodern life. The consumption culture has become mass and has formed the consumption society.