Sosyal güvenlik sistemi içerisinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Hasan Ünal

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Bu çalışma; iş kazası ve meslek hastalığı kavramlarına genel bir bakışla bu kavramların tanımları ve unsurları belirtilmiştir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının uygulaması, iş kazası sayılan haller irdelenmiştir. İşverenin, iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğun dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, bu kavramların günümüze gelinceye kadar geçirdiği evreler anlatılmış ve bu kavramlar hakkındaki hukuki düzenlemelere yer verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde “Cumhuriyetin nitelikleri “ başlığı altında yer verilen Sosyal devlet ilkesinin gereklerinin yeni bir binyılın başında ne kadar yerine getirildiği, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının mevcut uygulaması, yeterliliği sorunu incelenmiş, diğer dünya devletleriyle mukayesesi yapılarak aradaki uçuruma dikkat çekilmiştir. İşverenin, iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğun hukuki niteliği Yüksek Yargıtay’ın işverenin sorumluluğuna ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. ABSTRACT This study includes with a general view of industrial accidents and job diseases with their definition and elements. Application insurence of industrial accident and job diseases. Historical development of employer’s responsibility in Turkey and world because of industrial accidents, job diseases , changing process of terms until todays and low arragements abaut these terms are mentioned . How practiced social state principle needs which told about Turkey Republ constitionin begining of new miilennium; present application of industrial accident and job disease insure and it’s sufficiencare examined; comparison with other applications in other states big diference is emphasized. Employer’s responsibilitity because of industrial accident and job disease, it’s low charac teristic and decicions of supreme court about this subject are mentioned.