YÜKSEK YAĞLI DİYETLE İNDÜKLENMİŞ OBEZ SIÇANLARDA MYRTHUS COMMUNIS L. EKSTRAKTININ TESTİS ÜZERİNE ETKİLERİNİN MORFOLOJİK VE BİYOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Büşra Coşkunlu

Consultant: Feriha Ercan

Abstract:

1. ÖZET Yüksek Yağlı Diyetle İndüklenmiş Obez Sıçanlarda Myrthus Communis L. Ekstraktının Testis Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Biyokimyasal Olarak Değerlendirilmesi Büşra Coşkunlu, Prof. Dr. Feriha Ercan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Amaç: Bu çalışmada yüksek yağlı diyet (YYD) ile indüklenmiş obez sıçanlarda, obezitenin yarattığı testis hasarı üzerine Myrtus communis L.’nin (MC) olası iyileştirici etkisini histolojik ve biyokimyasal yöntemler ile incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Wistar albino ırkı erkek sıçanlar kullanılmıştır. Çalışmada YYD grubuna (n=8) ve YYD+MC grubuna (n=8) dört ay boyunca yüksek yağlı sıçan yemi verilmiştir. YYD+MC grubuna 3. aydan sonra yüksek yağlı diyete ek olarak MC ekstraktı oragastrik gavaj ile haftada 5 gün uygulanmıştır. Standart (STD) yem ile beslenen STD grubundaki (n=8) sıçanlar ad libitum beslenmiştir. Deney sonunda anestezi altında sıçanların kan, testis ve epididimis örnekleri alınmış ve histolojik ve biyokimyasal işlemler için hazırlanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: YYD grubuna ait örneklerde hücrelerarası alanlarda genişlemeler, seminifer tübülün lümeninde çok sayıda döküntü hücreleri, hasarlı tübül sayısında, apoptik hücrelerde ve NOX-2 pozitif hücrelerde, baş ve kuyruk anomalisi olan sperm sayısında, kan glükoz değerlerinde, serumda leptin, trigliserit, total kolesterol, östrojen ve testosteron seviyelerinde, dokuda MDA, 8-OHdG, MPO seviyelerinde artış; PCNA pozitif hücre sayısında, progresif sperm motilitesinde, serumda HDL, LH, FSH seviyelerinde, dokuda GSH, SOD, seviyelerinde ise düşüş olduğu gözlenmiştir. YYD+MC grubunda ise tüm bu histolojik ve biyokimyasal parametrelerin düzeldiği gözlenmiştir. Yüksek yağlı diyet ile oluşturulan obez sıçanlarda, testis morfolojisinde hasar, apoptotik ve NOX-2 pozitif hücre sayısında artış ve sperm parametrelerinde bozulma görülmüştür. M. Communis l. ekstraktının ise apoptotik ve oksidatif mekanizmaları kısmen engelleyerek testis üzerine koruyucu etki yapabileceği düşünülmektedir. -------------------- 2. SUMMARY Morphological and Biochemical Evaluation of the Effects of Myrtus Communis L. Extract on Testis in High Fat Diet Induced Obese Rats Büşra Coşkunlu, Prof. Dr. Feriha Ercan, Department of Histology and Embryology Aim: The aim of this study was to investigate the possible protective effect of Myrtus communis L. (MC) extract on testicular injury caused by high-fat diet (HFD)-induced obesity in rats by histological and biochemical methods. Material and Methods: Wistar Albino male rats were used in the study. In the study, HFD group (n = 8) and the HFD + MC group (n = 8) was feed with HFD for four months. In addition to the high-fat diet, MC extract was administered to the YYD + MC group after 3 months with oragastric gavage 5 days a week. Rats in the STD group (n = 8) were fed with standart (STD) diet ad libitum. At the end of the experiment, blood, testis and epidimis samples of rats were taken under anesthesia and prepared for histological and biochemical procedures. The data obtained were evaluated with statistical methods. Results and Conclusion: In the HFD group, enlargements in the intracellular areas, cellular debris in the lumen of seminiferous tubule, the number of damaged tubules, apoptic cells and NOX-2 positive cells, abnormal spermatozoa with head and tail abnormalities, blood serum glucose, leptin, triglyceride, total cholesterol, estrogen and testosterone levels, tissue MDA, 8-OHdG, MPO levels were increased, PCNA positive cells, progressive sperm motility, blood serum HDL, LH, FSH, GSH, SOD levels were decreased. All these histological and biochemical parameters were improved in the HFD+ MC group. It was observed that testicular morphology was damaged, apoptotic and NOX-2 positive cells and sperm parameters were impaired in obese rats fed with the high-fat diet. M. Communis L. extract is thought to have a protective effect on testis by partially inhibiting apoptotic and oxidative mechanisms.