Kâr payı avansı dağıtımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: HIZIR ARSLANALP

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI Ülkemizde, sermaye piyasalarının gelişememesinin en önemli sebeplerinden biri olarak, pay sahiplerinin getirdikleri sermaye karşılığında ortaklık kârından yeterince faydalanamamaları gösterilmektedir. Bu neden, sermayenin tabana yayılması ve tasarruf sahiplerinin haklarının korunması temel amacı çerçevesinde yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Nitekim, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek ve sermaye piyasalarında arzulanan uzun vadeli yatırımcı profilinin ortaya çıkmasını sağlamak amacı ile halka açık şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmesini öngören bir düzenleme getirilmiştir. Daha sonra, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce halka açık şirketlere özgü olan bu müessese, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer almış ve bununla birlikte tüm sermaye şirketleri açısından kâr payı avansı dağıtımının önünde yasal bir engel kalmamıştır. Yapılan düzenlemeler ile belirli şartlar altında, hesap döneminin kapanmasını beklemeden, şirketlerin her üç ayda bir kâr payı avansı dağıtabilmelerine olanak sağlanmıştır. Bu şekilde, tüm paydaşlara payları oranında eşit kâr payı avansı imkânı tanınmıştır. Bu çalışma, kâr payı avansı müessesesinin uygulaması ve tenkit edilebilir noktalarının açıklığa kavuşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, TTK ve SPK’na tabi sermaye şirketleri bakımından kâr payı avansı dağıtımının esasları üzerinde durularak, bu konuda yapılan düzenlemeler irdelenmiş ve muhtemel sonuçları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında, kâr payı avansı dağıtımı müessesesinin muhtemel sonuçları hakkında bilgiler örnek olaylar yardımıyla somutlaştırılarak verilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND In our country, the development of the capital market has been attributed to the shareholder’s inability to take advantage of the profit. This had led to development of new regulations with regard to the broadening of the capital base and protection of the rights of depositors. Thus, this brought the distribution of dividend of the publicly traded companies which emerged the needs of the development of capital markets and long-term investors capital market’s profile. Later, by the entry of Act 6102 in Turkish Commercial Law, the legal obstacles against the distribution of dividend of all capitol investors were eliminated, particularly for the publicly-traded companies. Before the closing period of the account, under the regulations of the certain conditions, the companies were allowed to easily deploy advance dividend every three months. In this way, all the shareholders were able to receive equal amount of profit. In this work, the application of the distribution of interim dividend and the clarification of some of the criticism issues were discussed. The distribution of interim dividend associated with the capital companies in accordance with the Turkish Commercial Law (TTK) and Capital Markets Board (SPK) were investigated. The related regulations were argued and possible results were evaluated. In scope of these evaluations, some case studies were studied and facts were provided for the results of the distribution of interim dividend.