Hazır giyim işletmelerinde hizmet içi eğitimin verimliliğe etkilerinin analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Designing, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: HAMDİ UZUN

Consultant: AYŞE NURİYE İŞGÖREN

Abstract:

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİMİN VERİMLİLİĞE ETKİLERİNİN ANALİZİ Hazır giyim işletmelerinde hizmet içi eğitimin verimliliğe etkilerinin analiz edildiği bu tezin birinci bölümünde konuya giriş yapılmıştır. İkinci bölümde hazır giyim ve hazır giyim işletmeleri ile ilgili mevcut durum, üçüncü bölümde ise hizmet içi eğitim ve yurdumuzda yapılışı ile ilgili bilgiler verilmiş, dördüncü bölümde seçilen bir hizmet içi eğitim yöntemi ile verimliliğin artırılması anket yöntemi ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmiş, beşinci bölümde ise analiz sonuçları değerlendirilerek bir sonuca varılmıştır. Birinci bölümde; genel açıklamaların yanında konuya giriş yapılmış, ana hatları belirlenmiş, kısaca analizin yapılış nedeni ve mevcut durumun tespiti ile mesleki ve teknik eğitimin gerekliliği vurgulanmış, doğal kaynakların ve insan gücünün önemine değinilmiştir. Hizmet içi eğitimin kalifiye elemanı bulmada, işsizliği önlemede çözüm olabileceği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; hazır giyimin tanımı ve hazır giyim işletmelerinin mevcut durumu, özellikleri, çalışanların durumu, GSMH’ ya yaptığı katkı, ihracat ve ithalat durumları incelenmiş, dünya devletleri arasındaki yerimizin tespiti yapılmıştır. Üçüncü bölümde; hizmet içi eğitimin tanımı, yurdumuzda hizmet içi eğitime duyulan ihtiyaç, hizmet içi eğitimin yapılış yöntemleri, devletimizin eğitime, özellikle de mesleki teknik eğitime milli gelirden ayırdığı payın yetersizliği üzerinde durulmuş, her yönü ile mesleki ve teknik eğitimin dünya devletlerinde ki mevcut durumla karşılaştırması yapılmıştır. Dördüncü bölümde; seçilen bir hizmet içi eğitim yönteminin hazır giyim işletmelerinde uygulanması, uygulama sonuçlarının ölçülmesi, anket ve gözlemin yapılmasına esas standartların açıklanması , sonuçların kişisel değerlendirmelerle zenginleştirilerek Türk bilim dünyasına sunumu sağlanmıştır. Beşinci bölümde ise; sonuçların değerlendirilmesi ile birlikte, aksaklıklar tespit edilip, daha iyiyi, daha verimli olarak yapabilmek için öneriler sunulmuştur. ABSTRACT THAT ANALYZES THE EFFİCİENCY OF EMPLOYMENT TRAİNİNG İN READY-MADE CLOTHİNG FACTORİES CONSİSTS The thesis that analyzes the efficiency of employment training in ready-made clothing factories consists of five past. In the first part; Main points of the subject are defined together with general explanations. Shortly, the goal of analysis, the determination of present situation and the necessity of vocational and technical education are emphasized. Also, the importance of natural resources and manpower are mentioned. In the second part; the definition of ready-made clothing and present situation of ready-made clothing factories, the features, the conditions of workers, its contributions to country economy, the situation of exportation are examined. In the third part; the thesis dwells on the thernes that include the definition of employment training, the need of employment training in our country, the application methods of employment training, and insufficient appropriation funds for education, especially, vocational and technical education. In the fourth part; the application of one selected method of employment training in ready-made clothing factories, the measurement of application results are presented to science world. Finally, in the fifth part; in addition to be evaluation of the results, the defects are determined and some proposals are offered for improvement and productivity.