İktisadi birleşmelerin dış ticaret üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: AYSUN TÜRKÇÜ

Supervisor: MURAT ÇOKGEZEN

Abstract:

İKTİSADİ BİRLEŞMELERİN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİ Son yarım yüzyıldır Türkiye'nin çok önemli hedeflerinden birisi Avrupa Birliği’ne tam üye olmaktır. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması 6 Mart 1995 imzalanmıştır. Türkiye'nin GB’ne geçişi, AB'ye tam üyeliğe doğru bir adım alarak dikkate alınmaktadır. Türkiye ile AB arasındaki GB’nin en önemli özelliği Türkiye'nin AB'ye tam üye olmadan GB aşamasına geçen ilk ve tek ülke olmasıdır. Çalışmanın ilk bölümünde ekonometrik entegrasyonun genel çerçevesine değinilmiştir. Bunun yanında gümrük birliğinin ekonomik etkileri açıklanmıştır. İkinci bölümde, dünya üzerindeki ekonomik entegrasyon örnekleri anlatılmıştır. AB ve NAFTA örneği üzerinden entegrasyonun üye ve diğer ülkelerin dıs ticaretlerine olan etkileri incelenmiştir. Üçüncü Bölümde Türkiye’nin Gümrük Birliğini süreci incelenmistir. Analizde, 1980 and 2007 yılları arasındaki dış ticaret verileri kullanılmıştır.Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin net ithalat ve net ihracatı üzerine etkilerini analiz edebilmek için 1996 yılı için bir kukla değisken konulmuştur. “Gümrük Birliği Türkiye’nin ihracatını ve ithalatını etkilemistir.” öngörüleri test edilmistir. Kurulan ihracat modelindeki kukla değiskenin LNİHR’daki değismelerin açıklanmasında anlamlı bir katkı yapmadığı sonucuna ulasılmıstır. İthalat modelinde ise Gümrük Birliği’nin Türkiye ithalatı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulasılmıstır. Anahtar Kelimeler ; Gümrük Birliği, Ekonomik Entegrasyon, Türkiye’nin İthalat ve İhracatı ABSTRACT THE EFFECTS OF ECONOMİC İNTEGRATİON ON FOREİGN TRADE Last half century, one of Turkey's most important goal is to become a full member of the European Union. Between Turkey and the EU Customs Union Agreement was signed on March 6, 1995. Turkey's transition to a customs union, taking a step toward full EU membership is taken into account. Customs union between Turkey and the EU's most important feature of Turkey's EU full membership without first and last phase of the customs union is the only country. In the first part of the general framework of econometric studies of integration have been mentioned. Besides the economic effects of the customs union is described. Second section describes examples of economic integration in the world. Through the integration of members of the EU and NAFTA samples and the effect of trade of other countries is under-examined. In the third section, Turkey's Customs Union searched for the process.In this analysis, foreign trade date between 1980 and 2007 year is used. A dummy variable in 1996 was placed in order to analyze the effects of Custom Unions on Turkey’s net imports and net exports. “Customs Union has influenced Turkey's exports and imports ” predictions was tested. It was concluded that the dummy variable in the Established export model has no a meaningful effect of explaining the change in LNİHR. In the import model, Customs Union on Turkey imports was concluded to be effective. Keywords: Custom Union, Economic Entegration, Turkey’s imports and exports.