Doğru akım uygulamasının bakteri adezyonuna olan etkisinin titanyum alaşımlı yüzeylerde in vitro araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty of Dentistry), Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: OYLUN ÇAKIR ALTAN

Consultant: GÜHAN DERGİN

Abstract:

Amaç: Dişhekimliğinde cerrahi alanda en çok tercih edilen biyomateryal olan titanyum alaşımının yüzeyine düşük dozda doğru elektrik akımı uygulamasının bakteri adezyonu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kontrol grubunda 36 adet titanyum diske düşük elektrik akımı uygulanmadan, 36 adet titanyum diske -Deney grubunda negatif ve 36 adet titanyum diske ise +Deney grubunda pozitif düşük dozda (3,75µA) sabit doğru elektrik akımı 1 saat boyunca uygulanmıştır. Toplamda titanyum disklerin üzerinden randomize olarak 108 adet alan taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: SEM ile alınan görüntülerde bakteri sayılarının skorlama sonuçlarının ortalamaları değerlendirildiğinde; Kontrol 2,19±1,75, +Deney 2,22±1,64 ve –Deney 1,56±1,44 olduğu görülmektedir. Kontrol, -Deney ve +Deney gruplarının skor ortalamalarının istatistiksel karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiş (p=0,171). Kontrol, -Deney ve +Deney grupları arasında bakteri adezyonu skorlamasının sayısal dağılımları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış (p=0,075), kontrol grubu ve deney grupları arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır; Kontrol ve –Deney için p=0,068, Kontrol ve +Deney için p=0,449. Ancak -Deney ve +Deney grupları arasında bakteri adezyonu skorlamasının sayısal dağılımları karşılaştırıldığında sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0,046) Sonuç: Negatif elektrik akımı bakteri adezyonunda azalmaya sebep olurken pozitif elektrik akımının artışa sebep olduğu görülmüştür. Elektriksel akımın düşük seviyede (3,75µA) tutulmasının ve uygulama süresini sadece 1 saat ile kısıtlamamızın istatistiksel sonuçları etkilediğini kanaatindeyiz. ABSTRACT Purpose: The purpose of this study is to evaluate the effects of applying a low dose of the correct electrical current on the surface of the titanium alloy, which is the most preferred biomaterial, in the surgical area of the dentistry, on the bacterial adhesion. Material and method: In the control group, 36 titanium discs without applying a low electric current; negative low dose direct electric current was applied 36 titanium discs in the negative test group and positive was applied 36 titanium discs in the positive test group for 1 hour. In total, 108 areas were randomly selected on titanium discs and were examined under scanning electron microscopy (SEM). Results: When scoring results of bacterial numbers were evaluated in SEM images, the mean of the control group was 2,19 ± 1,75, the mean of positive test group was 2,22 ± 1,64, and the mean of negative test group was 1,56 ± 1,44. The negative electric-charged titanium discs in the experimental group decreased in the score of bacterial adhesion, but no significant difference was observed in the statistical comparison of the score averages of Control, Negative test and Positive test groups. (p = 0.171). No statistically significant difference was found when comparing the numerical distributions of the bacterial adhesion scoring between Control, Negative test and Positive test groups.(p = 0,075) No statistically significant difference was found when the numerical distributions of bacterial adhesion scoring were compared between the Control group and the experimental groups; p = 0.068 for Control and Negative test, and p = 0.449 for Control and Positive test. However, when the numerical distributions of bacterial adhesion scoring were compared between Negative and Positive test groups, the result was found to be statistically significant. (p = 0.046) Conclusion: Negative electrical current to a reduction in bacterial adhesion was observed while the positive electric current caused to increase. We believe that keeping the electrical current at a low level (3.75μA) and restricting the application time to only 1 hour affect the statistical results.