TÜRKİYE'DE HAL YÖNETİMİ VE BELEDİYELERİN ROLÜ: İSTANBUL SEBZE VE MEYVE HALİ ÖRNEĞİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: YAKUP KOÇ

Consultant: Ülkü Arıkboğa

Abstract:

ÖZET TÜRKİYE’DE HAL YÖNETİMİ VE BELEDİYELERİN ROLÜ: İSTANBUL SEBZE VE MEYVE HALİ ÖRNEĞİ Toptancı halleri, üreticinin ürününü tüketiciye ulaştırması konusunda aracılık eden pazarlama kanallarından birini oluşturmaktadır. Üreticinin ve tüketicinin garantörü ve teminatı olan toptancı hallerinin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Çünkü toptancı halleri serbest piyasa şartları altında fiyatların oluşmasını sağlayarak üretici ve tüketici arasında denge rolü görmekte ve tekelcilik faaliyetlerinin oluşmasına engel olmaktadır. Bu tezde “Türkiye’de Hal Yönetimi ve Belediyelerin Rolü” konusu ele alınmış ve Türkiye’de Hal Yönetimi konusunda detaylı bir inceleme yapabilmek amacıyla İstanbul Sebze ve Meyve Hali Örneği seçilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul Sebze ve Meyve Hali üzerinden yapılacak araştırma ile sebze ve meyve piyasasının işleyişinde hangi aktörlerin rol aldığı, fiyatların nasıl belirlendiği, sebze ve meyve piyasasının işleyişinde ne tür aksaklıklar yaşandığı, mevcut yasalar kapsamında toptancı hallerinin ve belediyelerin sebze ve meyve piyasasının işleyişinde nasıl bir role sahip oldukları sorularına cevap aranması amaçlanmıştır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde sebze ve meyve ticareti ve hal yönetimi konusunda genel bilgilere yer verilmektedir. İkinci bölümde ise Türkiye’de Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde sebze ve meyve hallerinin yönetimi konusu ele alınmaktadır. Birinci ve ikinci bölüme ilişkin veriler literatür, mevzuat ve ilgili raporların taranması yoluyla elde edilmiştir. Üçüncü bölümde yer alan ve İstanbul Sebze ve Meyve iii Hali Örneği üzerinden gerçekleştirilen araştırmada ise mülakat yöntemi ve bu yöntemi destekleyici bir yöntem olarak katılımcı gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’de meyve ve sebze sektörünün tamamen kendi haline bırakıldığı ve denetim ve kontrol mekanizmalarının yeterince işlemediği görülmüştür. Piyasada birçok pazarlama kanalları ve aracılar bulunmakta, fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği toptancı hallerinin etkisi ise giderek azaltılmaktadır. Bu ise, hem üreticinin hem de tüketicinin aleyhine bir durum yaratmıştır. Toptancı halleri ile ilgili tüm sorunların giderilmesi, meyve-sebze piyasasının ve fiyatların istikrara kavuşması konusunda gerekli değişimlerin yapılması günümüzde zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada, toptancı hallerinin ve yerel halka en yakın hizmet birimleri olan belediyelerin rolünün artırılması gerektiği düşünülmektedir. -------------------- ABSTRACT WHOLESALE MARKET MANAGEMENT IN TURKEY AND THE ROLE OF THE MUNICIPALITIES: THE CASE OF ISTANBUL VEGETABLE AND FRUIT WHOLESALE FOOD MARKET Wholesale food markets are one of the marketing channels that mediate the manufacturer's delivery of the product to the consumer. The importance of wholesale food markets which are the guarantor and guarantee of the producer and the consumer is increasing day by day. This is because wholesale food markets state create prices under free market conditions and see a balance between producer and consumer and prevent monopoly activities. In this thesis " Wholesale Market Management in Turkey and the Role of the Municipalities" discussed and Istanbul Wholesale Food Market selected in order to make a detailed examination on Wholesale Market Management in Turkey were selected. In this context, the research to be conducted on the Istanbul Vegetable and Fruit Market, which actors play a role in the operation of the vegetable and fruit market, how the prices are determined, what kinds of problems occur in the functioning of the vegetable and fruit market, what kind of problems are observed in the functioning of the wholesale and the aim is to search for answers to the questions they have role. The thesis consists of three chapters. In the first part of the thesis, general information about vegetable and fruit trade and wholesale food market management is given. In the second part of the management issues before and after the Republic of Turkey in vegetables and fruits cases are discussed. Data for the first and second chapters were obtained by review literature, legislation and related reports. Interview method and v participatory observation methods were used as a supportive method in the study which was carried out on Istanbul Vegetable and Fruit Wholesale Market sample in the third part. Made of the fruit and vegetable sector in Turkey as a result of his research completely left to its own audit and control mechanisms has been shown to adequately processed. There are many marketing channels and intermediaries in the market and the effect of wholesaler situations where prices are determined according to supply and demand is gradually diminished. This has created a situation against both the producer and the consumer. It has become a necessity to eliminate all problems related to wholesalers and to make the necessary changes in order to stabilize the fruit and vegetable market and prices. At this point, it is considered that the role of wholesalers and municipalities which are the closest service units to the local people should be increased.