Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve 2001 sonrası Türkiye'deki seyri ve etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: ALP YİĞİT ÖZALP

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkeler açısından sermaye, istihdam, teknoloji, ihracat olanakları gibi anlamlara gelmektedir. Bu anlamda bakıldığında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişmekte olan ülkeler açısından önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışma içerisinde birinci bölümde uluslar arası sermaye hareketleri ve özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımları incelenmiş ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerine değinilmiştir. İkinci bölümde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının olumlu ve olumsuz yönleri vurgulanmış, üçüncü ve son bölümde ise doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’deki tarihsel gelişim süreci ve 2001 yılı sonrası incelenmiştir. Keywords : Foreign Direct Investments ABSTRACT Foreign direct investment means; capital, employment, technology and exportation possibilities for developing countries. In this context, foreign direct investment’s importance for developing countries is an undeniable fact. In this study, it has been trying to find out foreign direct investment’s affects on Turkey after 2001. In the first section of this study, international capital movements and especially foreign direct investments and their characteristics are examined. In the second section of this study foreign direct investment’s positive and negative aspects are revealed. In the last section of this study foreign direct investment’s process and after 2001 are examined.