Basın işletmesi çalışanlarının yasal ve sosyal hakları ile istihdam sorununun Avrupa Birliği üye ülkeleri örnekleriyle karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP KIYAK

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

Bu tezde, basın çalışanlarının yasal ve sosyal hakları ile istihdam sorunlarına değinilmiştir. Basın çalışanlarının istihdam sorunları, “oligopol pazar yapısı, teknoloji ve yeni mezun fazlalığı” bağlamında ortaya konmaya çalışılmıştır. Çünkü, küreselleşme, hızlı teknolojik gelişmeler ve özellikle Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde yaşanan toplumsal, ekonomik, politik, yasal ve kültürel değişimler organizasyonlarda yeniden yapılanma uygulamalarını gündeme getirmiş, çalışanların iş yaşamından beklentilerinin de değişimine neden olmuştur. AB kriterleri olarak baktığımızda, ilk olarak karşımıza ulusal yasalarımızın uyumu gelmektedir. Bunu, AB bütünleşmesinin ürünü olan sosyal haklara ilişkin standart ve normlar izlenmektedir. Bu çalışmanın amacı bu alandaki durumu saptamak ve daha neler yapılması gerektiğini belirtmek ve AB alanında ortak bir uygulamaya zemin oluşturmaktır. Bu yüzden, literatür taraması yapılmış, özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya’da alınan kararlar, çıkarılan yönergeler incelenmiş, bilgi edinilmiştir. Sektör, kendine özgü yapısı ve sorunları ile dikkat çekmektedir. Bundan başka Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecindeki uyum çabalarına rağmen çalışma kanunumuz ve sosyal haklar açısından eksiklikler saptanmıştır. Sosyal haklar sermaye çevreleri tarafından bir maliyet unsuru olarak görülmeye devam ettikçe bu eksikliklerin de var olacağı anlaşılmaktadır. ABSTRACT Legal and social rights of media employees and their unemployment problems were dealt with in this study. Employment problems of media employees were tried to be reveal in their relation with “oligopolistic market, technology and with the excess of newly graduates”. Because, globalization, rapid technological progress and especially social, economical, political, legal and cultural changes have brought about reorganization practices for organizations and caused new expectations related living and working conditions for employees on the process of full membership of Turkey to European Union. In the frame of EU criterions, we see firstly the importance of adjustment of Turkish working laws to European laws. They are followed by standards and norms related to social rights, result of EU integration. One of the aim of this study is to determine the situation and to state what should be done about this issue and to lay the groundwork for constituting a common practice in EU. So , literature research is made about social and legal rights in UK, France and Germany.The sector draws attracks attention with its specific structure and its problems. Furthermore, despite all the efforts of Turkey in the process of full membership to EU, there are some deficiencies on Turkey’s working laws and social rights. As long as social rights are considered as a cost element for capital owners these deficiencies seem to last.