Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar kullanımı ile ilgili tutumlarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: SELDA ERÇELİK

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Nowadays, technological developments continue incredibly rapid. Education, which is a part of a changing and developing society, must not resist these changes. On the contrary, it must follow them closely and adopt the changes rapidly. Computers, of which everybody is a common user nowadays, speed up this change. They are like windows opening into the world. Information diffuses and increases in a rapid way. For our education system, computers are inevitable that education should benefit from them. In this study; the attitudes of elementary teachers toward computer usage have been analyzed; since it is known that these attitudes are the basic factors. To achieve this aim, attitudes of 372 elementary school teachers from different socio-economic backgrounds have been analyzed if theses attitudes have been changed with computer usage. It has been found that elementary school teachers` computer usage attitudes change according to gender, age, profession, socio-economic properties of where they work, sector they are in, their degree, computer usage during university, internet usage; and do not change according to social status, computer own age, computer usage before university and computer courses they have attended or not. GENEL BİLGİLER Adı Soyadı : Selda Erçelik Ana Bilim Dalı : İlköğretim Bölüm : Sınıf Öğretmenliği Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Temmuz 2004 Anahtar Kelimeler : Eğitim Teknolojisi, Bilgisayar Tutumları, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ Günümüzde teknolojik gelişmeler akıl almaz bir hızla devam etmektedir. Değişen ve gelişen toplumun bir parçası olan eğitim, bu değişimlere seyirci kalmamalıdır. Aksine yakından takip edip hızlı bir şekilde uyum sağlamalıdır. Herkesin ortak kullanıcısı haline gelen bilgisayarlar bu değişimi hızlandırmaktadır. Bilgisayarlar adeta dünyaya açılan bir pencere görevindedir. Bilgi hızlı bir şekilde yayılmakta ve çoğalmaktadır. Eğitim sistemimizin bilgisayarın nimetlerinden yararlanması artık kaçınılmazdır. Bu konuda öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Bu çalışmada bilgisayarların eğitim öğretimde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle öğretmenlerimizin tutumlarının tespit edilmesi gereğinden hareketle, sınıf öğretmenlerinin bilgisayar kullanımı ile ilgili tutumları incelenip, İstanbul ilinin farklı sosyo ekonomik ilçelerinde görev yapan 372 öğretmenin bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farlılaşmadığını sorgulamıştır. Sonuç olarak; sınıf öğretmenlerinin, bilgisayar tutumlarının, cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, çalıştıkları ilçelerin sosyo ekonomik seviyesi, görev yaptıkları sektör, sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olup olmama, üniversite eğitimi sırasında bilgisayar eğitimi alıp almama, Internet kullanıp kullanmama değişkenlerine göre farklılaştığını; medeni durum, kendilerine ait bilgisayar olup olmama, üniversite öncesi bilgisayar eğitimi alıp alma, bilgisayar kullanmayı öğrenmek için bir kursa gidip gitmeme değişkenl4erine göre farklılaşmadığı bulunmuştur.