Yaş gruplarına göre primipar gebelerin dneyimledikleri prenatal riskler ve sonuçları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: İlknur Üçüncü

Supervisor: HATİCE YILDIZ

Abstract:

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PRİMİPAR GEBELERİN DENEYİMLEDİKLERİ PRENATAL RİSKLER VE SONUÇLARI İLKNUR ÜÇÜNCÜ Bu çalışma; primipar gebelerin deneyimledikleri prenatal risk durumları ile bu risklerin doğum eylemi süreci ve yenidoğan üzerindeki etkilerinin yaş gruplarına göre değerlendirilmesi amacı ile tanımlayıcı ve gruplar arası karşılaştırmalı olarak planlanıp uygulanmıştır. Çalışma, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doğum servisinde gerekli yazılı izin ve etik onay alındıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 319 primipar gebe oluşturmuş ve gebeler daha sonra yaşlarına göre 3 gruba ayrılmıştır. I. Grubu: 15-19 yaş arası adolesan, II. Grup: 20-24 yaş arası genç ve III. Grup: ≥25/yaş erişkin grubu gebeler oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; anket formu, prenatal risk değerlendirme formu ve doğum eylemi sürecini değerlendirme formu olarak toplam 3 form kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programında frekans, ortalama ve ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Gebelerimizin %18.8(60) I. Grupta, %50.8(162) II. Grupta ve %30.4(97) III. Grupta yer almıştır. Her üç grupta da gebelerin eğitimlerinin çoğunlukla (%36.4) ilkokul düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Totalde en fazla yaşanan prenatal riskler arasında aşırı kilo alımı (%45.1) ile evde sigara içen kişi varlığı (%31.7) ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Bunu Rh uygunsuzluğu (%8.8) ve düşük kilo (%7.8) riskleri izlemiştir. Yaş gruplarına göre yaşanan riskler değişmekle birlikte totalde en fazla risk faktörünün 25 yaş ve üzeri olan III. Gruptaki erişkin gebelerde olduğu, gebeliklerini en az riskle I. Gruptaki adölesan gebelerimizin geçirdiği saptanmıştır. Prenatal sonuçlar açısından da gebelerimizde doğum eylemine ilişkin en fazla uzamış travay (%8.8) problemi yaşadığı belirlenmiştir. Yenidoğana ait problemler açısından yaş gruplarına göre fark bulunmamıştır (p>0.05). Anahtar kelimeler: Gebe, primipar, prenatal riskler. SUMMARY NULLIPAROUS WOMEN ACCORDING TO AGE GROUPS TO EXPERIENCE THE RISKS AND CONSEGUENCES OF PRENATAL İLKNUR ÜÇÜNCÜ This study analized risk factors of nulliparous pregnants according to age groups and the effects of these risk factors to labour and newborn. Study planned and conducted as descrictive and comparative between sample groups. Study conducted after obtaining written allowance and ethical approvement in obstetrics clinics of Sakarya Maternity Hospital. Study sample group is composed of 319 nulliparous pregnants admitted to participate in the study. Sample group divided into three groups according to age. Group I. age 15-19 adolescent, Group II. age 20-24 young, Group III. age >=25 adult adult. We used four forms for collecting data; survey form, prenatal risc assessment form, labour assessment form, maternal and newborn risc assessment form. Data analized according to frequency, mean, chi-square distribution and Kolmogorov-Smirnov tests with SPSS software. Sample distribution is Group I 18.8% (60), Group II. 50.8% (162) and Group III. 30.4% (97). Education level of pregnants is mainly primary school graduate. Most common prenetal risks observed are obesity (45.1%) and smoking person in the he. Less frequent prenatal risks are low body weight (%7.8) and Rh-rh disease (%8.8). As sample group compared to prenatal risk factors according to age groups, risk factors observed in Group III most frequently. Pregnants in Group I has risk factors near to normal levels. Most observed risk factor about labour is prolonged labour. We didn't observed any differences of health problems for the newborns according to maternal age groups. Key words: Pregnant, nulliparous, prenatal risks.