Örgütsel çift yeteneklilik ve stratejik liderliğin kurumsal girişimcilik üzerindeki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYDAN RASULOVA

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Bu tezin esas amacı, günümüzün hızla değişen ortamlarda firmaların rekabet avantajlarını artırmaları ve sürdürülebilir olabilmeleri için önemli kavramlar olan örgütsel çift yeteneklilik ve strateji geliştirme sürecindeki liderlik tiplerinin kurumsal girişimcilik üzerindeki etkisinin ne yönde olduğunu araştırmaktır. Veriler, anket yolu ile Türkiye`nin farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarından elde edilmiştir ve yararlı anket sayısı 138`dir. Literatürde, çift yetenekliliğin genellikle yapısal yaklaşımına ağırlık verildiğine rastlanılmış, fakat hem yapısal hem de bağlamsal yaklaşımların birlikte ele alındığı sınırlı çalışmaların olduğu görülmüştür. Bu araştırma kapsamında ise her iki yaklaşımın kurumsal girişimcilik üzerindeki etkisi incelenerek literatüre katkı sağlamaktadır. Sonuçlar, yapısal yaklaşımın sadece proaktiflik ve kendini yenileme ile, bağlamsal yaklaşımın ise kurumsal girişimciliğin tüm boyutları ile anlamlı bir ilişkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Strateji geliştirme sürecinde liderlik tiplerinden güç verici ve işlemci liderlik tipleri tüm kurumsal girişimcilik boyutları ile, buyrukçu liderlik tipi sadece proaktiflik ve kendini yenileme ile, son olarak rasyonel liderlik tipi sadece yenilikçilik ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu saptanmıştır. -------------------- The main purpose of this study is to investigate the effects of organizational ambidexterity and leadership types of strategy-making processes on corporate entrepreneurship, which are important concepts for increasing the competitive advantages of companies in today`s rapidly changing environments. Data was obtained through survey from companies which is operating in different type of industrial companies in Turkey. The number of useful surveys are 138. In the literature, it has been observed that organizational ambidexterity is often given emphasis on the structural approach, but there are limited studies in which both structural and contextual approaches are researched together. Within the scope of this research, the impact of both approaches on corporate entrepreneurship is examined and contributes to the literature. The results show that the structural approach has a meaningful relationship with proactiveness and self-renewal, while the contextual approach has a meaningful relationship with all dimensions of corporate entrepreneurship. Transactive and generative leadership types have a meaningful relationship with all corporate entrepreneurship dimensions, command leadership type has a meaningful relationship with proactiveness and self-renewal, and finally rational leadership type has a meaningful relationship with innovativeness.