Öğün öncesi farklı yoğunluklarda yapılan egzersizlerin kalp hızı değişkenliği ve kan glukoz değişkenliği üzerindeki etkisinin ıncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Begüm Yücesoy

Supervisor: HASAN BİROL ÇOTUK

Abstract:

Amaç: Bu çalışmanın amacı; öğün öncesi farklı yoğunluklarda yapılan egzersizlerin sürekli kan glukozu (SKG) değişkenliği ve kalp atım hızı değişkenliği (KAHD) üzerindeki etkisini incelemek ve aralarındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, yaş ortalaması 40 ± 4.18 yıl olan 5 kadın birey ile yapılmış ve her bireye 6 günlük çalışma planı uygulanmıştır. Çalışma, günde 4 öğün ve kahvaltı dışındaki öğünlerden 30 dk önce uygulanmak üzere 3 bisiklet antrenmanı şeklinde düzenlenmiştir. Orta Yoğunluklu Arasız Antrenman (OYAA; n=4) ve Yüksek Yoğunluklu Aralı Antrenman (YYAA; n=1) şeklinde 2 farklı antrenman modeli uygulanmıştır. Çalışma sırasında kan glukozu ölçümleri için Devamlı Kan Glukozu Ölçüm Sistemi (CGMS) iPro2, Kalp Atım Hızı Değişkenliği ölçümü için Polar Kalp Atım Hızı Monitörü RS800i kullanılmıştır. Kan glukozu ve RR değerleri gün boyunca alınan 5 dakikalık veriler üzerinden eşleştirilmiş ve değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma öncesi ve sonrası alınan vücut ağırlıkları, BKİ değeri, yağ oranı, yağ kütlesi, insülin hormonu, HOMA-IR yüzdeleri arasında anlamlı bir şekilde azalma gözlemlenmiştir (p<0.05). Bel/kalça oranı, açlık plazma glukozu (APG), Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) 2.st plazma glukozunda (2.st PG) anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Sabah kahvaltı ile birlikte 2.5 saatlik sürecin verileri incelendiğinde üç katılımcının kan glukozu ile RR değerleri arasında 1. gün pozitif korelasyon, 6.gün ise negatif korelasyon gözlemlenmiştir. Sonuçlar: Çalışmanın sonucunda, prediyabetli bireylerde günde 3 kez kısa açlıklarda uygulanan antrenmanların vücut kompozisyonunu, insülin hormonunu ve HOMA-IR değerini düşürdüğü, diğer parametrelerde anlamlı farklılık sağlamadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, prediyabeti olan bireylerde egzersizin günlük kan glukoz değişkenliğini etkilemek için bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. -------------------- Background: This study aimed to investigate the effects of pre-meal different exercise intensities on continuous blood glucose (CBG) variability and heart rate variability (HRV) and to investigate the relationship between them. Materials and Methods: Five women whose mean age was 40 ± 4.18 years participated in the study and the 6-day study plan was applied to each individual. The study was organized as 4 meals and 3 cycling training 30 minutes before meals other than breakfast. The training was conducted in 2 different intensities: Moderate Intensity Continuous Training (MICT; n = 4) and High-Intensity Interval Training (HİİT; n = 1). Continuous Blood Glucose Monitoring System (CGMS) iPro2 sensor and Polar Heart Rate Monitor RS800i was used for measurements. Blood glucose and RR data were matched every 5 minutes during the day. Results: After the 6-days training, body weight, BMI, fat ratio, fat mass, insulin values, HOMA-IR percentages were significantly decreased (p<0.05). No significant difference was found in fasting plasma glucose (FPG) value and the 2-h plasma glucose (2-h PG) value during a 75-g oral glucose tolerance test (OGTT) and waist/hip ratio (p>0.05). When the data obtained 2.5 hours from the start of breakfast, a positive correlation was found between the blood glucose and RR values on the 1st day and a negative correlation was observed on the 6th day in three participants. Conclusions: It was observed that the three-day pre-meal training reduced body composition, insulin hormone, and HOMA-IR value, but did not produce any significant differences in other parameters in prediabetes patients. According to the results of this study, exercise may be a way to influence blood glucose variability in individuals with prediabetes.