Türk turizm sektörü içinde kongre turizminin yeri, önemi ve ekonomik katkısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: SELEN BADUR

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Selen Badur Anabilim Dalı : İktisat Programı : Uluslararası İktisat Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nurdan Aslan Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Kasım 2004 TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDE KONGRE TURİZMİNİN YERİ, ÖNEMİ VE EKONOMİK KATKISI Turizm özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla gelişme sürecine girmiştir. Günümüzde turizm, ekonomik ve siyasi etkileriyle, ülke ekonomilerinde ve özellikle uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum, yalnız uluslararası turizm hareketinden büyük pay alan gelişmiş ülkelerde değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemi arttırmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı boyutlarla turizmin; yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, yeni istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, ekonomik politikaların uygulamasını kolaylaştıran bir nitelik kazanması, ülkelerin dikkatinin bu ekonomik olay üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Turizmin gelişmesini sağlayan kolaylıkların ve gelirlerin artması, boş zamanların çoğalması gibi sosyo-ekonomik faktörler kongre seyahatlerinin de gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Bilimsel teknolojik gelişmelerin ve uzmanlaşmaların artması ile buna paralel olarak insanların bilgi alışverişinde bulunmak üzere yüzyüze temas etmeye gereksinim duymaları kongre turizminin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Aynı zamanda toplantılara katılan delegelerin seyahat konaklama ve katılma ücretlerinin bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlarca karşılanması gibi kongre turizmini kolaylaştıran hatta teşvik eden özel nedenler de bulunmaktadır. Kongre turizminin teşvikinin diğer turizm türlerine göre fazla olmasında etkili olan faktörleri; turizm sezonunun uzatılması, tesislerin doluluk oranlarının arttırılarak daha verimli hale getirilmesi ve kongre delegelerinin harcamalarının diğer turistlere göre daha fazla olması dolayısıyla döviz girdilerinin arttırılması şeklinde sıralayabiliriz. Bu çalışmada ülkemiz için vazgeçilmez bir konuma sahip olan turizm ve onun bir bölümü olan kongre turizminin önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. GENERAL INFORMATION Full Name : Selen Badur Department : Economics Program : International Economics Thesis Adviser : Prof. Dr. Nurdan Aslan Scope and Date of Thesis : Masters - November 2004 ABSTRACT PLACE, IMPORTANCE AND SHARE OF CONGRESS TOURISM WITHIN THE TURKISH TOURISM SECTOR Tourism has entered into a fast development process particularly in the post-WWII period. In today's world, tourism has important effects on national economies and particularly on international economic and political relations with its economic and political aspects. This increases she importance given to tourism not only in developed countries that have had a large share from international tourism activity, but in developing countries as well. That tourism has gained a characteristic improving investments and business volume, creating income, bringing foreign exchange, opening new areas of employment, and facilitating the implementation of policies influencing social and cultural life through its dimensions in the national and international level have resulted in the nations' focusing on this economic activity. Socio-economic factors like the increase of services and incomes rendering the tourism sector to develop and increase of leisure have greatly contributed to the development of the congress travels as well. Increase of scientific and technological developments and specializations and that people requiring to contact face to face to exchange information in parallel have cause the appearance and development of the congress tourism. There are also some private factors facilitating and even encouraging congress tourism like incurring of travel, accommodation and participation charges of delegates attending to the meetings by the organizations and institutions they are affiliated with. We can list the factors effective in congress tourism incentives being more compared to other types of tourism as the extension of the tourism season, increasing of fill rates of facilities and rendering them more productive and increase of foreign exchange inputs due to the fact that the expenditures of congress delegates are mare compared to other tourists. This study tries to focus on the importance of tourism, which has a vital role for our country, and particularly of congress tourism.