1980-1998 Döneminde Türk Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Kalkınma Üzerindeki Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1999

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem Taşyumruk

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

1980-1998 Döneminde Türk Sermaye Piyasasının Gelişimi Ve Kalkınma Üzerine Etkileri Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarında karşılaştıkları sorunların çözümü sermaye yetersizliğinde düğümlen-mektedir. Bu düğümü çözmek ise sermaye piyasalarına düşmektedir. Sermaye piyasaları; orta, uzun ve sonsuz vadeli fonların arz ve talebinin yardımcı kuruluşlar aracılığı ve menkul kıymet-lere bağlı olarak karşılaştığı piyasalardır. Sermaye piyasası küçük tasarruf birimlerini bir araya getirip, büyük yatırımlara dönüştürür. Ayrıca tasarruflar yolu ile elde edilen fonları ve-rimli olarak kullanılacakları alanlara aktarırken, yatırımcıla-rın risklere karşı korunma işlevini yerine getirmektedir. Mev-cut fonların değişik risk grubundaki menkul kıymetlere yatı-rılması ile risk minimizasyonu da sağlanmaktadır. Türkiye'de 1981'de yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Ka-nunu ile İMKB kurulmuş ve devlet desteğindeki hızlı bir ge-lişim ile bugünkü konumuna gelmiştir.Gerek ihraç edilen menkul rakamları, gerek menkul kıymet işlem hacimleri, enstrumanlarının başarıyla çeşitlendirilmesi gerekse kalkın-ma için yaratılan kaynaklar sevindirici boyutlardadır. Ancak bu olumlu gelişmeler genelde kamu kesiminin işine yara-mış, sermaye piyasası özel sektörü finanse edip geliştirme amacından uzaklaşmış, özellikle son yıllarda devletimizi finanse eder hale gelmiştir. Devletin uygun politikalarla sermaye piyasalarından çekil-mesi, bu piyasalarda yaratılan kaynakların kalkınmaya des-tek verecek alanlara kaymasını sağlayacaktır.