Sağlık iletişiminde yabancı hasta ilişkisi ve kültürlerarası iletişim problemleri: İstanbul ili özel hastanelerinde bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Seyhan Akyol

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Türkiye’de turizm sektörü her geçen yıl gelişmekte olup, bunun önemli bir kısmın sağlık turizmi oluşturmaktadır. Sağlık turizmi sebebi ile ülkemize gelen yabancı hastalar ile iletişim kurmak, hem sektör hem kurumlar adına ciddi önem taşımaktadır. Ülkesinden sağlık turizmi için gelen hasta bireyin tedavisi boyunca bilgi sahibi olma gibi haklarının sağlanması da doğru iletişim yöntemi ile mümkündür. Burada başarılı bir iletişimin sağlanması için dil bilme ve dili doğru kullanmanın yanında kültürleri tanımak da gereklidir. Birçok özel hastanede yabancı hasta departmanı olmakla birlikte, bu bölümlerde kültürlerarası iletişim problemlerinde yeterli çözüm üretilememektedir. Bu bağlamda tez, sağlık iletişiminde yabancı hastalar ile yaşanan iletişim problemlerinin belirlenmesini, çözümü için gerekli eğitimlerin oluşturulmasını, bu konuda sağlık hizmeti sunan merkezlerin ve yöneticilerin bilinçlendirilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Hastanın kabulü, teşhisi, tedavisi, hakları ve memnuniyeti bağlamında sağlık iletişiminin önemi bilinmektedir. Hasta ile önümüzdeki engeller, farklı kültürlerin iletişim bariyeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkesine dönen ve sağlık hizmeti alan her mutlu turist, bir sonraki yılın yabancı hasta potansiyelini belirlemektedir. Bu sebeple, tedavinin doğru olması kadar, doğru anlatılması da hem tıbbi hem ruhsal anlamda önem taşır ki, kültürel problemlerin aşılması bu aşamada zorunludur. Tez bu sorunsallar etrafında şekillenmiştir ve sonuçlar da konunun çözümüne ilişkin olarak değerlendirilecektir. Bu tezde yabancı hastalarla yoğun iletişim içinde olan özel hastaların yabancı hasta ilişkileri kuran uzmanları ile kültürlerarası iletişim açısından yabancı hasta iletişimi anlamaya ve durum tespitine yönelik bir nitel araştırma yapılmıştır. Bu nitel araştırma için fenomenoloji (olgu bilim) yöntemi seçilmiş ve 5 uzman ile derinlemesine görüşme yapılarak, bulgular betimleyici analiz ile değerlendirilmiştir. -------------------- Tourism sector is devoloping year by year, in Turkey and the most important part of this increasing thanks to health tourism. Communication with foreign patients who come to our country by health tourism is so vital for both sector and institutions. The sick patients who arrive here, have rights to getting informed while they are healing and the possible way is making good connection. In this case, not only knowing a foreign language and speaking properly, but also recognizing the cultures is necessary. Although a lot of private hospitals have foreign patients departments, they can not create efficient ways to solve intercultural communication problems. In this view, the main goal of this thesis is identifying problems about health contact with foreign patients, creating educational informations for solving the issues and giving consciousness to medical supply centers and their executives. Health communication is important and takes part in every step for acceptance, diagnosis, treatment, rights and satisfaction of patients. Barriers between health supplier and patient are generally due to intercultural communication subjects. Every patients who are glad for their cures and return to their own country with good memories will detertmine the next years’ foreign patient potential. Therefore, giving right treatments to people and explain the cure to them correctly is necessary for both clinically and spiritually, also overcoming cultural problems is a needing at this level. This thesis is based on these kind of topics and the resuts are about for solving these subjects. In this thesis, a qualitative research was conducted in order to understand foreign patient communication in terms of intercultural communication with the experts of foreign patients who have intense communication with foreign patients. The phenomenological method was chosen for this qualitative research in-depth interviews were conducted with 5 experts and the findings were evaluated by descriptive analysis.