Stoklarda değer düşüklüğü'nün vergi mevzuatı ve muhasebe standartları açısından incelenmesi ve mali tablolara yansıtılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: OZAN TAŞTAN

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ’NÜN VERGİ MEVZUATI VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türk Vergi Mevzuatında belirtildiği üzere muhasebenin en önemli amaçlarından biri bilgi kullanıcılarına ihtiyaç duyduğu bilgiyi doğru ve tam olarak üretmektir. İşletmeye dahil varlık ve kaynakların değerlendirilmesinde uygulanacak değerleme ölçüleri doğrudan kârlılıkları etkileyecektir. İşletmelerin en önemli varlık kalemlerinden biri de stoklardır. Stokların parasal değerlerinde ekonomik ya da fiziksel nedenlerden dolayı düşüklükler meydana gelebilir. Stoklar zaman zaman olağanüstü olaylar nedeniyle zayi olma, yıpranma veya bozulma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Türk vergi kanunlarında değeri düşen mallar, normal ticari mal gibi değerlenmeyip, emsal bedeli ölçüsü esası uygulanmaktadır. Muhasebe Standartlarında ise farklı değerleme ölçüleri mevcuttur. Bu ölçüler ile vergi yasalarının emrettiği ölçüler arasındaki farklar vergi yasalarına, tanımlamasına uygun olarak mali kârın tespitinde kullanılır. Stokların değer düşüklüğü işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması ve bu işlemlerin mali tablolara şeffaf ve zamanında olacak şekilde yansıtılması gerekmektedir. ABSTRACT INVESTIGATION INTERMS OF TAX LEGISLATION AND THE ACCOUNTING STANDARDS IN IMPAIRMENT OF INVENTORIES AND REFIECTED IN THE FINANCIAL STATEMENTS International and Turkey Accounting Standards and Turkish Tax Legislation as indicated, one of the most important goals of the users of accounting information needed to produce accurate and complete information. Property valuation criteria applied to the assessment, including assets and resources affect profitability directly.One of the most important asset of enterprises are stock items. Economic or monetary value of inventories losses may occur due to physical reasons. Inventories are being wasted due to extraordinary events from time to time, faced with the danger of wear or deterioration. Turkish tax laws, the falling value of the goods, as measured above the normal commercial property, the basis of measurement applied to the price of a precedent. Accounting standards are available in the different valuation measures ımplemented. These measures prescribed by the tax laws of the differences between the measurements used in the determination of taxable profit in accordance with the definition of tax laws. Impairment of inventories and transactions to timely and accurate, transparent and timely manner so that these transactions should be reflected in the financial statements.