Mülteci öğrencilerin okula uyum süreçlerine yönelik gerçekleştirilen eğitsel etkinliklerin incelenmesi


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Sabahattin Zaim University, EĞİTİM BİLİMLERİ, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: FERAH ÖZDEN

Consultant: Ali Özdemir

Abstract:

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de örgün eğitim görmekte olan mülteci öğrencilerin, okula uyum süreçlerinde yaşadıkları problemlere yönelik geliştirilmiş eğitsel etkinliklerin, mülteci öğrencilerin okula uyum süreçlerini nasıl etkilediğini incelemektir. Çalışmanın temel amacından hareketle mülteci öğrencilerin okula uyum süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin tespiti, problemlere yönelik çözüm önerileri, geliştirilen eğitsel etkinliklerin neler olduğu, eğitsel etkinliklerin yararları, Türk öğrenciler üzerindeki etkileri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyum süreçlerine yönelik izlemeleri gereken yolların nasıl olması gerektiği gibi alt başlıklar derinlemesine incelenmiştir.

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan iç içe geçmiş tek durum deseni (çok analiz birimli) benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da resmî bir devlet ortaokulunda bulunan sekiz öğretmen, sekiz Türk öğrenci ve sekiz mülteci öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları, saha notları, kısa video kayıtları ve fotoğraflarla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizleri ile incelenmiştir. Araştırmada mülteci öğrencilerin okula uyum süreçlerine yönelik gerçekleştirilen eğitsel etkinliklerin mülteci ve Türk öğrencileri olumlu yönde etkilemiş olduğu, eğitsel etkinliklerin yaygınlaştırılması ve her yeni dönemde tekrar gözden geçirilerek okula yeni gelen öğrencilere de uygulanmasının uygun olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan bir diğer sonuç ise eğitsel etkinliklerin çeşitli sanatsal faaliyetlerle ve yetenek kursları ile desteklenmesinin, ilgili kurum ve kuruluşların yapmış oldukları çalışmaların daha sistematik bir şekilde yürütülmesinin uygun olabileceği belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre mültecilerin Türkiye’de kalma olasılıkları bulunması nedeni ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik uzun vadeli planların yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen veriler incelendiğinde, mülteciler hakkında oluşan olumsuz algıların giderilmesi ile ilgili çalışmaların mülteci öğrencilerin okula uyum süreçlerine katkı sağlayacağı ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci öğrenci, Geçici Koruma Altındaki Öğrenciler, Uyum Süreci, Durum Çalışması