Kırgızistan üniversite gençliğinde din ve sekülerleşme OŞ Devlet Üniveristesi ve Kırgız Milli Üniversitesi örnekleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Turdugul Okonbaeva

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

“Kırgızistan Üniversite Gençliğinde Din ve Sekülerleşme Oş Devlet Üniveristesi Ve Kirgiz Milli Üniversitesi Örnekleri” konulu tez çalışmasında küresel ve modern çağın etkileri karşısında Kırgızistan üniversite gençlerinin dini hayata yönelik tutum ve davranışları incelenmiştir. Bu çalışma giriş; üç bölüm; sonuç ve kaynakça kısımlarından oluşmaktadır. Birinci bülümde dini hayata etki eden unsurlar olarak Kırgızistan’daki sosyo-ekonomik-kültürel yapı kısaca ortaya konulmuştur. İkinci bölümde teorik çerçeve ve temel kavramlar olarak sosyolojik açıdan din, sekülerleşme, yeni din teorileri, gençlik ve Kırgızistan’da dini hayata giriş şeklinde alt başlıklar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise teorik çerçeve üzerinden uygulamaya geçilmiştir. Uygulamalı kısımda din ve sekülerleşme tasvîrî olarak tahlil edilmiş; dini hayata yönelik tutumların cinsiyet, yaş, medeni durum, fakülte, sosyal çevre, ekonomik durumu, din eğitimi alma durumu ve internet kullanma durumu gibi araştırmanın temel bağımsız değişkenlerine göre nasıl bir farklılık arz ettiği, dini hayata yönelik tutum ölçeği üzerinden, anlaşılmaya çalışılmıştır. Dini hayatla ilgili veriler aynı zamanda sekülerleşmenin tezahürleri olarak kullanılmıştır. ABSTRACT This Thesis Which Is On “Religion And Secularization On Kyrgyzstan University Youth Osh State University And Kyrgyz National University Examples” behaviours and attitudes of the Youth of Kyrgyzstan University towards religious life is examined in the face of the effects of globalization and modernization period. The study comprises introduction, three chapters, results and bibliography sections. In the first chapter, the socio-economic-cultural structure of Kyrgyzstan was discussed briefly as factors that affect religious life. In the second chapter, the theoretical framework and basic concepts from sociology perspective were discussed with sub-heading religion, secularization, new theories of religion, youth and the introduction to religious life in Kyrgyzstan are discussed. In the third chapter, the theoretical framework has been implemented. In the practical part, religion and secularization is analysed as a depiction of the attitude toward religious life, and it is tried to understand how the attitudes towards religious life differ from the main independent variables of the study such as gender, age, marital status, faculty, social environment, economic status, religious education and internet use. The data on religious life has also been used as manifestations of secularization.