Şehir coğrafyası açısından bir inceleme: Geyve


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Geography, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: BEGÜM EKİCİ

Consultant: Hamza Akengin

Abstract:

Günümüzde şehirlere doğru olan nüfus hareketi hem dünya genelinde hem de Türkiye’de devam etmekte ve gelecekte de bu hareketin artan bir seyir izleyeceği anlaşılmaktadır. Şehirler doğal nüfus artışı ve alınan göçlerle mekânsal olarak büyümekte ve daha geniş alanlara yayılmaktadır. Bu nedenle dinamik bir alan olan şehirler hakkında yapılan çalışmalar geleceğin şehirlerinin planlanması açısından önemli bir yere sahiptir. Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer alan ve idari olarak Sakarya iline bağlı olan Geyve şehri araştırma sahası olarak belirlenmiştir. Bu çalışmayla Geyve şehrinin kuruluşu ve gelişme aşamalarını, nüfus ve yerleşme özelliklerini, şehrin gelişim yönü, şehirleşmenin boyutları ile birlikte şehirsel fonksiyonlarını ortaya koymak ve bunları coğrafi bir bakış açısı ile değerlendirmek amaçlanmıştır. Bunun yanında çeşitli alt problemler oluşturularak bunlara cevap aranmıştır. Araştırmaya literatür taraması yapılarak başlanmıştır. Bu araştırma planlanırken yöntem olarak hem nicel hem de nitel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel yönünü çeşitli kaynaklardan derlenen istatistiki dokümanlar ve literatür analizine dayanan veriler oluştururken, nitel verilerini arazi gözlemlerinden ve arazi çalışması sırasında yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler oluşturmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında çalışma iki bölümden oluşmuş, birinci bölümde Geyve şehrinin coğrafi özellikleri ikinci bölümde ise Geyve’nin şehirsel fonksiyonları ve şehir içi arazi kullanımı üzerinde durulmuştur. Geyve şehrinin İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlere yakınlığı ve stratejik konumu, iklimi ve buna bağlı olarak üzerinde yetiştirilen sebze ve meyveler geçmişten beri Geyve’ye çeşitli avantajlar sağlamıştır. Genel olarak bakıldığında Geyve bir tarım şehri görünümündedir. Buna bağlı olarak şehirde en fazla gelişen sanayi kolları da tarımsal sanayi ile ilgilidir. Gelecekte elinde bulundurduğu tarım potansiyelini daha fazla işleyebilir ve tarımsal sanayi alanında gelişmeleri sürdürebilirse bu alanda bölgesel olarak en önemli şehirlerden biri olabilecektir. -------------------- Today, population movement towards cities has been in progressing both worldwide and in Turkey and it is understood this movement will show an increase in the future. Cities have been growing spatially by natural population increase and migrations, and have been spreading to larger areas. For this reason, studies about cities that are a dynamic area have an important place in terms of planning the cities of the future. The city of Geyve, which is located in the Çatalca-Kocaeli section of the Marmara Region and is connected to the province of Sakarya, is designated as a research area. In this study, it is aimed to reveal the establishment and development stages of the city of Geyve, the characteristics of the population and the settlement, the direction of development of the city, the dimensions of urbanization and the urban functions and to evaluate them with a geographical perspective. In addition to this, various sub problems were constituted and the answers these were sought. The study was started with a literature review. While planning this research, both quantitative and qualitative methods were used together. While the quantitative aspect of the study is constituting compiled from various sources statistical documents and data based on literature analysis, the qualitative data of the study have constituted information obtained from interviews during field survey. In the light of the data obtained from the study, the study consists of two parts, in the first section the geographical features of Geyve city if in the second section Geyve's urban functions and urban land use are explained. Geyve's proximity to major cities such as Istanbul, Izmit, Bursa, Eskisehir and its strategic position, climate and the fruits and vegetables grown on it have provided Geyve with various advantages. In general, Geyve has been appearing to be an agricultural city. In parallel with, the most that developing industrial branches in the city are related to the agricultural industry. If it can processed the agricultural potential better in the future and can continue its developments in the field of agricultural industry, it will be one of the most important regional city in this field.