Mıchael Martın’in negatif ateizm projesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Eyübcan Yavuz

Supervisor: RAHİM ACAR

Abstract:

Bu çalışmamda Michael Martin’in din dilinin olgusal olarak anlamsızlığı iddiası üzerinden negatif ateizmi nasıl temellendirmeye çalıştığı gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın birinci bölümde din dili meselesinin din felsefesindeki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Din dilinin ne demek olduğu, din dili dediğimiz zaman aklımıza ne tür ifadelerin geldiğini ortaya koyulmuştur. Devamında ise din dili meselesi ile ilgili olarak tarihi süreç içerisinde ne tür teoriler ortaya konduğuna değinilmiştir. Bu bağlamda tenzihi dil, benzer anlam teorisi ve sembolik dil gibi döneminin öne çıkan din dili teorileri ele alınıp söz konusu teorilere yöneltilen başlıca eleştiriler belirtilmiştir. Son olarak ise hem yüzyılımız itibariyle hem de tezimizin konusu olan Michael Martin’in düşüncelerini fazlasıyla etkilemesi bakımından büyük önem arz eden erken dönem Wittgenstein’ın ve genel olarak mantıkçı pozitivizm olarak adlandırılan düşünce akımının dil düşüncesinden bahsedilmiştir. İkinci bölüm ise ‘teizm’, ‘ateizm’ terimleri ile ‘pozitif ateizm’ ve ‘negatif ateizm’ kavramlarının tanımları ele alınarak başlamıştır. Michael Martin’in ileri sürdüğü temel üç ilahi niteliğin eleştirisi incelenmiştir. Daha sonra Martin’in Tanrı hakkında konuşmanın anlamsızlığına dair görüşlerine yer verilmiştir. Din dilinin doğrulanabildiğini ve yanlışlanabildiğini savunan ve dolayısıyla da olgusal olarak anlamlı olduğunu iddia eden belli başlı düşünürlerin iddiaları üzerinde durulmuş ve Martin’in söz konusu iddialara yönelttiği eleştiriler ile negatif ateizm düşüncesini nasıl temellendirdiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Teizm, Ateizm, Negatif Ateizm, Pozitif Ateizm, Din Dili, Tanrı Hakkında Konuşmak, İlahi Sıfatlar ABSTRACT In my thesis I tried to present the role of religious language on Michael Martin’s Negative Atheism Defence. In the first section, I tried to state importance of issue concerning religious language in philosophy of religion. In that section, it was explained the kind of statements included in religious language. Then I tried to imply what theories of religious language such as “negative theology”, “analogical language” and “symbolic language” were presented in the historical process. Finally, I introduced Wittgenstein’s conception of religious language in the first period of his thought and logical positivistic stance since they highly affected Michael Martin’s notion of language. In the second section, firstly I indicated definitions of notions such as ‘theism’, ‘atheism’, ‘positive atheism’ and ‘negtive atheism. Secondly, I presented criticism of three basic divine attributes and meaninglessness of God talk that were argued by Michael Martin. Then I tried to assert wievs of Michael Martin on meaninglessness of God Talk. Finally, it was dealt views of philosophers who argued religious language was verifiable or falsifiable and consequently factually meaningful and Michael Martin’s criticism of these philosophers. Key Words: Theism, Atheism, Negative Atheism, Positive Atheism, Religious Language, God Talk, Divine Attributes