Okul çağı çocuklarında kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik geliştirilen beslenme eğitim modülünün beslenme bilgi düzeyine ve risk faktörlerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Health Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MİRAY BOZDOĞAN

Consultant: Şule Aktaç

Abstract:

ÖZET Amaç: Bu çalışmada çocukların kardiyovasküler risk faktörlerine azaltmaya ve beslenme bilgisini artırmaya yönelik web tabanlı beslenme eğitim modülünün geliştirilmesi, bu modülün beslenme bilgi düzeyi ve kardiyovasküler risk parametrelerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç Yöntem: Çalışma bir devlet ortaokulunda iki sınıftan 11-12 yaş aralığında 34 öğrenci ile yürütülmüştür. Bir sınıfa sözel beslenme eğitimi (Kontrol grubu=KG, n=14), diğer sınıfa ise hem sözel beslenme eğitimi hem de web tabanlı beslenme eğitim modülü (Müdahale grubu=MG, n=18) uygulanmıştır. Kardiyovasküler risk faktörleri saptanmış, antropometrik ölçümleri yapılmış, beslenme bilgi düzeyi belirlenmiş ve Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KİDMED) ölçeği uygulanmıştır. Tüm değerlendirmeler iki grubta eğitim öncesi ve sonrası tekrarlanmıştır. Bulgular: KG’unda kardiyovasküler risk faktörleri ve antropometrik ölçümlerde anlamlı bir farklılık oluşmazken (p >0,05), MG’unda sistolik kan basıncı (p <0,011) ve diastolik kan basıncının (p <0,034) eğitim sonrasında azalttığı tespit edilmiştir. Beslenme bilgi düzeyi ve KİDMED ölçeği skoru eğitim sonrasında her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı artış göstermiş olup, artıştaki farkın MG’unda KG’undan daha yüksek olduğu bulunmuştur (p <0,05). Sonuç: Web tabanlı beslenme eğitiminin, bilgi düzeyi ve KİDMED ölçeğini artırmada sözel eğitimden daha etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın daha uzun süre takipli, daha büyük örneklem grupları ile yapılması düşünülmüştür. -------------------- ABSTRACT Aim: The aim of this study was to develop a web-based nutrition education module to at reducing children's cardiovascular risk factors and increasing nutritional knowledge, and to investigate the effect of this module on nutritional knowledge level and cardiovascular risk parameters. Materials and Methods: The study was conducted in a public secondary school with 34 students from two classes aged 11-12. One class received verbal nutrition training (Control group = CG, n = 14), and the other class received both verbal nutrition training and web based nutrition training module (Intervention group = IG, n = 18). Cardiovascular risk factors were determined, anthropometric measurements were made, nutritional information level was determined and Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) scale was applied. All evaluations were repeated before and after training in two groups. Results: While there was no significant difference in cardiovascular risk factors and anthropometric measurements in the CG (p> 0.05), it was determined that systolic blood pressure (p <0.011) and diastolic blood pressure (p <0.034) decreased in the IG after training. Nutritional knowledge level and KIDMED scale score showed a statistically significant increase in both groups after training, and the difference was found to be higher in the IG than in the CG (p <0.05). Conclusion: Web based nutrition education was found to be more effective than verbal education in increasing knowledge level and KIDMED scale. The study was planned to be conducted with larger sample groups with longer follow-up.