Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları ile öz-yeterliliklerine etkisi ve öğrencilerin program hakkındaki görüşleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: BARIŞ ÇETİN

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu araştırmada, yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları ile öz-yeterliliklerine etkisi ve öğrencilerin program hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modellerinden izleme yaklaşımının uygulandığı araştırmada, Bandura (1990) tarafından geliştirilen, araştırmacı tarafından da Türkçe’ye uyarlanan “Çocuklar İçin Öz-Yeterlilik Ölçeği”; Yılmaz (1997) tarafından geliştirilen “Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği” ve yine araştırmacı tarafından geliştirilen “Program Hakkındaki Öğrenci Görüşleri Anketi” kullanılmıştır. Ölçme araçları 2005-2006 eğitim-öğretim yılının bahar döneminin başında ve sonunda İstanbul ilinde bulunan 10 İlköğretim Okulu’nun 4. ve 5. sınıflarında öğrenim gören 526 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, yeni ilköğretim programı uygulamaları öğrencilerin öz-yeterlilik düzeylerini artırmıştır. Yeni ilköğretim programı uygulamalarının öğrencilerinin öz-yeterlilik düzeyine etkisi cinsiyete, öğrencilerin okudukları sınıflara, okul türüne, anne ve baba eğitim seviyesine, baba mesleki durumuna göre P >.05 düzeyinde anlamlı fark saptanmamıştır Annenin çalışıyor/çalışmıyor olma durumuna göre annesi çalışmayanların lehine P <.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Yeni ilköğretim programı uygulamaları öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını artırmamıştır. Yeni ilköğretim programının öğrencilerin çalışma alışkanlıklarına etkisi cinsiyete, öğrencilerin okudukları sınıflara, okul türüne, annenin çalışıyor/çalışmıyor olma durumuna, baba eğitim seviyesine, baba mesleki durumuna göre P >.05 düzeyinde anlamlı fark saptanmamıştır; anne eğitim durumuna göre P<.05 düzeyinde anlamlı fark belirlenmiştir. Bu fark anne eğitim durumu okur-yazar lehine gerçekleşmiştir. Yeni ilköğretim programı uygulamalarının öğrencilerin çalışma alışkanlıkları düzeyine etkisi ile öğrencilerin yeni program hakkındaki görüşleri arasında ilişki bulunmamıştır. Yeni ilköğretim programı uygulamalarının öğrencilerinin öz-yeterliliklerine etkisi ile öğrencilerin yeni program hakkındaki görüşleri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. ABSTRACT In the study, it was aimed to examine the effects of new primary educational curricula applications (in 2005) on 4th and 5th grade elementary students’ habits of studying and their self-efficacy levels. It was also aimed at investigating the opinions of these students about the mentioned curricula. Among review models, the approach of monitoring was applied. “The Self-Efficacy Scale for Children”, which was developed by Bandura (1990) and adapted into Turkish by the researcher, was used. In addition, “the Habits of Studying Scale”, developed by Yilmaz (1997), and “the Questionnaire for Students’ Opinions about the Curricula”, developed by the researcher, were utilized. The means of measurement were implemented to 526 4th and 5th grade students enrolled in 10 primary schools in the city of Istanbul both in the beginning and end of the spring period of the 2005-2006 schooling year. The research findings indicated that new primary educational curricula applications increased students’ self-efficacy levels. In respect of the effects of new primary educational curricula applications on students’ self-efficacy levels, no significant difference was detected at P > .05 level considering the variables of gender, class grade, school type, parents’ education level and fathers’ occupation. Yet, when the variable questioning whether mother works or not was examined, it was found that there was a significant difference at P < .05 in favor of the students whose mother does not work. It was seen that new primary educational curricula applications did not improve students’ habits of studying. In respect of the effects of new primary educational curricula applications on students’ habits of studying, no significant difference was found at P > .05 level considering the variables of gender, class grade, school type, mothers’ occupational status, fathers’ education level and fathers’ occupation. However, a significant difference was discovered at P < .05 regarding mothers’ education level. This difference took place in favor of the mother group who can read and write. No relation was found between the effects of new primary educational curricula applications on students’ habits of studying and the opinions of students about new curricula. Yet, a significant relation was detected between the effects of new primary educational curricula applications on students’ self-efficacy levels and the opinions of students about new curricula.