Ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarının yordanmasında umut ve yaşam doyumlarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ESİN YILMAZ

Consultant: MAKBULE KALI SOYER

Abstract:

Bu araştırmada ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri, umut düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın, çalışma grubu; Kocaeli ili Gebze ilçesinde çeşitli devlet ortaokullarında öğrenim görmekte olan 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi basit rastlantısal örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Örneklemin %52.8’i (n=279) kız, %47.2’si (n=249) erkek olmak üzere toplam 528 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 281’i (%53.2) imam hatip ortaokuluna devam ederken, 247’si (%46.8) ortaokula devam etmektedir. Araştırma verileri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Çalışmada Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği ve Çocuklarda Umut Ölçeği kullanılmıştır. Aynı zamanda katılımcıların demografik bilgileri için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Akademik başarı ortalamaları e-okul sisteminden temin edilmiştir. Elde edilen verileri analiz ederken ikili grupların test edilmesinde Bağımsız gruplar için t testi, yaşam doyumu ve umut arasındaki yordayıcı ilişki ise Basit Doğrusal Regresyon Analizi tekniği ile test edilmiştir. Araştırmadaki veriler, SPSS 23 bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir. ABSTRACT In this study it was aimed to investigate the relationship between life satisfaction, level of hope and academic success of the students in secondary schools. The research group consists of 5th,6th,7th and 8th grade students studying in various state secondary schools in Gebze in Kocaeli. The sample of the research was determined by simple random sampling method. It consists of 528 students in which of the sample %52.8(n=279) were female students and, of the sample %47.2(n=249) were male students. While 281(%53.2)of these students were in religious vocational secondary schools, 247(%46.8) of them were in secondary schools. Data of the research was gathered in 2015-2016 academic year spring term. The Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale, Children’s Hope Scale and Personal Information Form that shows demographic information of the participants were used in the study. The average level of academical success was obtained from electronic school information system. While analyzing the data, independent samples t-test was used to test groups in two, simple linear regression was used to test the relationship between life satisfaction and hope. Data gathered in the research was analyzed by SPSS 23 computer programme.