Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik banka çözümleme ve kriz yönetimi politikaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Middle Eastern and Islamic Countries, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: EZGİ KİBAR

Supervisor: Nuray Ergül

Abstract:

1980’li yıllar ve sonrasında piyasaların entegrasyon sürecinin hız kazanması herhangi bir piyasada oluşan sıkıntının diğer piyasalara ve dolayısıyla da ülkelere yayılmasına sebep olmuştur. Liberalleşme ile birlikte uluslararası piyasalara hızla yayılan krizlerin uluslararası düzlemdeki nedenleri, sonuçları ve bu krizlere karşı alınabilecek tedbirlere yönelik ciddi çalışmalara başlanmıştır. 2008 krizi sürecinde devletler, finansal istikrarı sağlamak üzere batmak üzere olan büyük ölçekli finansal kuruluşlara mali destekte bulunarak piyasalara müdahalede bulunmuşlardır. Bu denli maliyetli devlet destekleri, piyasalarda belirli kuruluşların “batırılamayacak kadar büyük (TBTF- Too Big To Fail)” olduğu algısını oluşturmuş, bu sebeple serbest piyasa ekonomisi ile piyasa disiplini bozulmuş ve ahlaki tehlike (moral hazard) problemi ortaya çıkmıştır. Yaşanan finansal sıkıntıların sistemin bütününü etkileyecek boyutlara ulaşması, uygulanan politikaların güncellenmesini gerektirmiş ve bu çerçevede olası bir kriz durumunda finansal sistemin istikrarlı kalabilmesi için kamu fonlarının kullanılmasına gerek kalmadan uygulanabilecek yeni araçlar ve önlemler üzerinde çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda, olası bir krizden en uygun maliyetle çıkılabilmesine ilişkin önceden bir planlama yapılmasına dair ülkelerin yasal prosedürleri içerisinde bankalar için kurtarma ve çözümleme planlarının hazırlanması uluslararası standartlar dahilinde bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni uluslararası çözümleme standartlarında bankalar için önceden hazırlanması zorunlu kılınan kurtarma ve çözümleme planlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve konu hakkında Türkiye’deki çözümleme mevzuatının uluslararası çözümleme çerçevesi ile uyumunun artırılması kapsamında yapılan çalışmalara katkı sağlamaktır. Araştırma, uluslararası çözümleme standartları dahilindeki yazılı materyaller toplanılarak ve güncel internet ortamında yer alan muhtelif kaynaklar referans gösterilmek suretiyle dokümantasyon yöntemi ve teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır. Yapılan çalışmanın, finansal istikrarın sağlanması açısından çözümleme rejiminin kurtarma ve çözümleme planları kapsamında güncellenmesine katkı sağlayacağını, bununla birlikte konu ile ilgilenenlerin ve araştırmacıların ilerideki çalışmalarına ışık tutmak açısından yararlı olacağını ümit ediyoruz. -------------------- The acceleration of the integration process of the markets during and after the 1980s has led to the stress in any market, spreading to other markets and therefore to the countries. With liberalization, significant studies have been initiated on the causes, consequences and precautions to be taken against crises that have spread rapidly to the international markets. During the 2008 crisis, governments intervened in the markets by providing financial support to likely to fail large scale financial institutions to provide financial stability. Such costly government supports has created the perception that there are some institutions are Too Big To Fail (TBTF) on the market, so the free market economy and market discipline has deteriorated and the moral hazard problem has emerged. The fact that the financial distress has affected the entire system has necessitated the updating of applied policies and has begun to work on new tools and measures that could be implemented without the use of public funds in order to keep the financial system stable in case of a possible crisis. In this context, the preparation of recovery and resolution plans for banks within the countries' legal procedures for making a preliminary plan for the most cost-effective exit from a possible crisis has become a necessity in international standards. The aim of this study provides detailed analysis of recovery and resolution plans, which are required to be prepared in advance by the new international analysis standards for banks and contribute to studies about increasing compliance current resolution framework in Turkey with international resolution framework. The research has been prepared by gathering the written materials included in the international resolution standards and by using the documentation methods and techniques referring to the various sources in the current documents on the websites. We hope that the study will contribute to the updating of the resolution regime in order to ensure financial stability within the scope of recovery and resolution plans and that this study will be useful for reseachers to shed light on future works.