Tekstil baskıcılığında denim özelinde deneysel yüzey ve yapı araştırmaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Hatice Macun

Supervisor: İDİL AKBOSTANCI

Abstract:

Bu çalışmada tekstil baskıcılığının tarihsel gelişim süreci zanaat, sanat, tasarım, teknoloji ve farklı kumaş yapıları arasındaki etkileşim perspektifinden genel olarak incelenirken, denim kumaş özelinde tekstil baskıcılığının yapısal, işlevsel ve görsel olanakları araştırılmıştır. Yapılan bu araştırmalardan edinilen bilgiler doğrultusunda bireysel tasarımlar ve deneysel araştırmalar yapılarak, yeni önermeler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Deneysel çalışmalar oluşturulurken farklı tekniklerin harmanlanmasından bilinçli ya da tesadüfi müdahalelerle ortaya çıkan sonuçlardan denim kumaş üzerine, türlü baskı teknikleriyle uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yedi bölümde hazırlanan bu çalışmada; Birinci Bölümde, tekstil baskıcılığında denim özelinde deneysel yüzey ve yapı araştırmalarının inceleneceği bu çalışmadan genel olarak bahsedilmiştir İkinci Bölümde, tekstil baskıcılığı tarihine genel olarak değinilmiştir. Tekstil baskıcılığının gelişimi ve bu süreci etkileyen sosyo-ekonomik şartlar, teknoloji, sanat akımları ve tasarım hareketlerinden kısaca bahsedilmiştir. Üçüncü Bölümde, denim kumaşın tanımı yapılmış ve tarihçesi anlatılmıştır. Dördüncü Bölümde, denim kumaşın üretim süreci anlatılmış; denim kumaşın yapısal özellikleri olan, ham madde, iplik, boyama (indigo boyar maddeleri vb.), dokumada kullanılan yapı türleri ele alınmıştır. Beşinci Bölümde, denim kumaşa uygulanan kuru ve yaş işlemler anlatılmıştır. Altıncı Bölümde, yapılan deneysel çalışmalarla bağlantılı olarak denim kumaşa uygulanan seçilmiş baskı teknikleri ve diğer uygulamalar anlatılmıştır. Yedinci Bölümde; tekstil baskıcılığında denim özelinde deneysel yüzey ve yapı araştırmaları konusu kapsamında ulaşılabilen teknik ve olanaklar ile bireysel çalışmalar yapılmış ve değerlendirilmiştir. Sekizinci Bölüm; tüm bölümlerden edinilen bilgiler doğrultusunda çıkarımlar yapılmıştır. -------------------- In this study, while the historical development process of textile printing has been examined from the perspective of interaction between craft, art, design, technology and different fabric structures; the structural, functional and visual possibilities of textile printing has been also investigated. In line with the information obtained from these researches, individual designs and experimental researches were conducted and new propositions were tried to be revealed. In the experimental studies, various printing techniques were applied on denim fabric, which was the result of conscious or random interventions from the blending of different techniques. In this study prepared in seven chapters; In the first section; this study, which examines the experimental surface and structure researches in denim-specific textile printing, is mentioned in general. In the second section; the history of textile printing is mentioned in general. The development of textile printing and socio-economic conditions, technology, art movements and design movements that affect this process are briefly mentioned. In the third section; the definition of denim fabric is made and its history is explained. In the fourth section; the production process of denim fabric is explained; The structural properties of denim fabric, raw materials, yarns, dyeing (indigo dyestuffs, etc.), the types of structures used in weaving are discussed. In the fifth section; dry and wet processes applied to denim fabric are explained. In the sixth section; selected printing techniques and other applications applied to denim fabric in connection with the experimental studies are explained. In the seventh section; textile printing, denim-specific experimental surface and structure research within the scope of the available techniques and opportunities and individual studies have been evaluated. In the eight section; inferences has been made in accordance with the information obtained from all sections.