Dijital Çağda Demokrasinin Dönüşümü


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Public Law, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ALPER IŞIK

Consultant: Bihterin Dinçkol

Abstract:

Demokrasi ortaya çıkışından bugüne dek geçen yaklaşık 2500 yıldan beri yönetim biçimi olarak tartışılan bir kavram olmuştur. Atina sitesinde uygulanmaya başlayan demokrasi, toplumsal yapılarda meydana gelen değişimler sonucunda ilk halinden büyük ölçüde farklılaşsa da kendisini günümüze kadar var etmeyi başarmıştır. Bu süreçte Atina demokrasinin sahip olduğu doğrudan nitelik, yerini temsil kavramına bırakmıştır. Yine Avrupa’da yaşanan gelişmeler sonucunda feodalitenin çözülmesi ve ulus-devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte merkeziyetçi yapı güçlenmiştir. Bu dönemde burjuva sınıfının da güçlenmiş olması, devlet otoritesinin sınırlanmasına kapı aralamıştır. Hukuk kurallarıyla sınırlı devlet otoritesi, halkın seçtiği temsilciler eliyle yönetilmesiyle birleşince de ortaya liberal demokrasi çıkmıştır. Günümüzde ise teknolojik gelişmeler demokrasi kavramını yeniden bir değişime zorlamaktadır. Bu değişimin yönü ise tartışmalıdır. Bazılarına göre teknolojinin getirdiği dönüşüm liberal demokrasiye ulaşmak için sayısız imkanlar sunmaktayken; bazılarına göre ise teknolojik gelişmeler demokrasiyi ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. Çalışmamızda ilk olarak kısaca demokrasi kavramının tarihsel süreçte geçirdiği anlam değişimine değinilecektir. Ardından dijital çağ kavramının çerçevesi belirlenerek demokrasi ile dijitalleşme arasındaki bağın özellikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu belirlemenin ardından, dünyada ortaya çıkan başlıca dijital demokrasi araçlarının neler olduğu, hangi amaçla ortaya çıktıkları ve demokrasiye katkılarının analizi yapılacak ve konuyla ilgili uluslararası değerlendirmelere yer verilecektir. Son bölümde ise Türkiye özelinde demokrasinin ve internetin gelişimine değinildikten sonra Türkiye’de dijital demokrasi araçlarının tespiti ve değerlendirmesi yapılacaktır. Ardından Türkiye’de dijital demokrasi alanında ileriye dönük olarak belirlenen hedeflere yer verilecektir. Son olarak ise Türkiye’deki dijitalleşme alanında uluslararası durumu belirlenecek ve Türkiye’nin bu alandaki eksikliklerine uygun düştüğü ölçüde önerilerde bulunulacaktır. -------------------- Democracy is a concept that has been discussed as a form of government for nearly 2500 years. Democracy has started to be implemented in the Athens site. In addition its meaning has changed as a result of social structures and managed to survive until today. In this process, Athens’ direct democracy has been replaced by the concept of representation. As a result of developments in Europe, the centralist structure strengthened with the dissolution of feudality and nation-states emerged. The strengthening of bourgeois in this period opened the door to the limitation of state authority. Liberal democracy emerged when state authority was limited by the rule of law combined with an administration of representatives of the people. Today, technological developments force the concept of democracy for changing again. The direction of this change is controversial. Some people believe that transformation of technology offers numerous opportunities to achieve ideal democracy. Others agree that technological developments have the potential to eliminate democracy. In our study, first of all, the concept change of democracy in the historical process will be examined. Then, the possible effects of digitalization on democracy will be explained. Also, an analysis of digital democracy tools in the world will be presented with international evaluations. The last chapter briefly referred to the development of democracy and internet in Turkey. After that an analysis of the legal concept and digital democracy tools will be examined in Turkey. Then, prospective goals of the country in digital democracy clarified. Finally, the international situation in the area of digititalisation in Turkey will be examined and it will made recommendations on deficiencies of the country.