Müzisyenlerin performans kaygısıyla başa çıkmada kullandıkları bilişsel stratejiler


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Fine Arts Education, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: YUSUF BARIŞ UZUN

Consultant: AYŞE SENA GÜRŞEN OTACIOĞLU

Abstract:

Bu araştırma, müzisyenlerin performans kaygısıyla başa çıkmada kullandıkları bilişsel stratejileri belirlemek üzere psikometrik bir ölçme aracı geliştirme, müzisyenlerin hangi stratejileri ne ölçüde kullandıklarını belirleme, kullandıkları bilişsel stratejiler ile performans kaygı düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koyma, demografik değişkenlere göre bu stratejilerin kullanımındaki farklılıkları tespit etme amacı taşımaktadır. Araştırmaya Türkiye'nin birçok ilinden birebir görüşülen ya da internet aracılığı ile ulaşılan 346 müzisyen gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma grubu profesyonel orkestra ve koro sanatçıları, müzik alanında eğitim veren akademisyen ve öğretmenler, müzik eğitimi veren kurumlarda eğitim alan öğrenciler ve amatör müzisyenlerden oluşmaktadır. Araştırmada "Uzman Görüş Formu", "Kişisel Bilgi Formu", "Kenny Müzikal Performans Kaygısı Envanteri" ve araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen "Müzikal Performans Kaygısı Bilişsel Başa Çıkma Envanteri" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde Faktör Analizi, Korelasyon, Bağımsız Gruplar T-Testi, Cronbach Alfa Katsayısı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniklerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda müzisyenlerin kaygı düzeylerinin Felaketleştirme ve İmajinasyon stratejileri ile aynı yönde, Pozitif düşünme stratejisi ile ters yönde ilişkili olduğu, ayrıca müzisyenlerin yaşları, müzik eğitimi aldıkları süre ve sahne deneyimlerinin Felaketleştirme ve Performans Odaklı İmajinasyon stratejileri ile ters yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Bunların dışında katılımcıların cinsiyetleri, meslek grupları ve yıldaki ortalama performans sayılarına göre başa çıkma stratejilerinin kullanımında farklılıklar gösterdikleri ortaya çıkarılmıştır. ABSTRACT The aims of this study is to construct a psychometric scale that defines the cognitive strategies used by musicians to cope with musical performance anxiety; to determine which and what level musicians use these strategies; and to identify the relationships between these strategies and their anxiety levels and other differences. 346 participants from various cities of Turkey that could be arrived by internet and face-to-face interviews volunteered in this study. Participant group includes professional orchestra and choir performers, academicians, teachers and students in music departments and amateur musicians. The tools used in this study are "Expert Judgement Form", "Personal Information Form", "Kenny Musical Performance Anxiety Inventory" and "Musical Performance Anxiety Cognitive Coping Inventory" which is developed by the researcher. Factor analysis, Correlations, İndependent Samples T-Test, Cronbach Alpha Coefficiant and One-Way ANOVA technics were used to analyze the data that collected in the study. As the results of the analyzes the findings demonstrate that there's a positive significant correlation between the musicians' anxiety levels and the Imagination and Catastrophizing strategies, and a negative significant correlation between their anxiety level and Positive Thinking strategy. Also Catastrophizing and Performance Focused Imagination strategies shows negative significant correlations with participants' ages, music education length and stage experience levels. Furthermore significant differences found in use of the strategies between participants' genders, jobs and the numbers of performances per year.