Sendikasyon kredilerinin içerdiği riskler itibariyle Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Fatih Kazdal

Consultant: GÜÇLÜ OKAY

Abstract:

Sendikasyon kredileri bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlardan oluşan bir kreditör grubunun birlikte tek bir borçlanıcıya kullandırdıkları ticari kredilerdir. Sendikasyon kredilerinde kredi tutarı genel itibariyle ikili kredi anlaşmaları yoluyla temin edilebilecek kredi tutarından çok daha büyük olup bankalar sendikasyon aracılığı ile büyük düzeydeki kredi riskini aralarında paylaşmaktadırlar. Uluslararası kredi piyasasında sendikasyon kredileri giderek artan bir hacme ve öneme sahip olmakla birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların da sıklıkla başvurduğu finansman yöntemleri arasında yer almaktadır. Çalışmanın ilk bölümü Türk bankacılık sektörü ve kredileri, ikinci bölümü ise sendikasyon kredileri özelinde açıklanmaktadır. Birinci bölümde Türk bankacılık sektörünün gelişimi ve sektörde kullandırılan krediler açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise sendikasyon kredilerinin gelişimi, özellikleri, tarafları, avantajları, dezavantajları, türleri, yapılış biçimleri ile sendikasyon kredisi piyasasının özellikleri, boyutları ve karşı karşıya olduğu riskler açıklanmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümü sendikasyon kredileri konusundaki ampirik çalışmaya ayrılmıştır. Bu çalışma, Türkiye borsasında banka sendikasyon kredisi duyurularına verilen piyasa tepkisini incelemektedir. Sendikasyon kredisi duyurularının bankaların hisse senedi fiyat getirileri üzrindeki etkisi olay çalışması metodolojisi ile test edilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini, Borsa İstanbul'a kote bankaların 01.2015 - 05.2019 tarihleri arasındaki sendikasyon kredisi duyuruları oluşturmaktadır. Sonuçlar, gün (-10) ve gün (+4) için kümülatif anormal getirinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, banka sendikasyon kredisi duyurularına ilişkin istatistiksel olarak anlamlı kümülatif ortalama anormal getiri olmadığı sonucuna varılmıştır. -------------------- Syndicated loans are commercial loans extended by a group of creditors consisting of banks and non-bank financial institutions to a single borrower. In syndicated loans, the loan amount is much larger than the loan amount that can be obtained through bilateral loan agreements and the banks share a high level of credit risk through syndication. Syndicated loans in the international credit market have an increasing volume and importance. Also, syndicated loans are among the methods of financing that is often used by banks operating in Turkey. In the first chapter of the study, the development of the Turkish banking sector and the loans extended in the sector are explained. In the second chapter, the development, characteristics, sides, advantages, disadvantages, types, and structure of syndicated loans, and also the characteristics, dimensions, and risks of the syndicated loan market are explained. The empirical study regarding syndicated loans is included in the third chapter. This study examines the market reaction to bank syndicated loan announcements in the Turkish stock market. Event study methodology is employed to test the share price returns of the banks in response to the syndicated loan announcements. This study samples all bank syndicated loan announcements from banks listed on the Borsa İstanbul between 01.2015 and 05.2019. Results show that cumulative abnormal return for day(-10 ) and day (+4) are significantly positive. This study finds no significant cumulative average abnormal return to bank syndicated loan announcements.