Avrupa ortak yabancı dil öğretim programı çerçevesinde “Wie Bitte” adlı Almanca A 1 seviyesi ders kitaplarının dört temel dil becerisi açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Meryem Kılıç

Supervisor: RECEP RAGIP BAŞBAĞI

Abstract:

Araştırmamızın ana konusunu, “Ders kitapları dil yetkinliğini sağlayabilmek için dil becerisinin kazanımına uygun mudur?” sorusu oluşturacaktır. Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında ikinci yabancı dil eğitiminin zorunlu olduğu Almanca dersinde okutulması uygun görülen “Wie bitte?” adlı A1.1 ve A1.2 düzeyi yabancı dil Almanca ders ve çalışma kitapları incelenecektir. Böylece, ortaöğretim kurumlarında edinilmiş olan yabancı dil Almanca eğitiminin dil yetkinliğine ulaşılmasında söz konusu ders kitaplarının ne kadar yeterli olup olmadığının araştırması yapılacaktır. Bu araştırma kapsamında Avrupa Ortak Çerçeve Programının dil kriterlerine göre dört temel dil becerilerini hangi ölçüde ve nitelikte karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmanın birinci kısmında söz konusu kitaplardaki dil becerilerine yönelik etkinliklere hangi ölçüde yer verilip verilmediği tarama yöntemi ile sayısal olarak tespit edilecektir. Araştırmanın ikinci kısmında ise söz konusu kitaplardaki dil becerilerine yönelik etkinliklerin içerikleri betimlenerek, Avrupa ortak çerçeve programındaki A1 düzeyindeki kazanımlara uygunluğu aşağıdaki araştırma soruları kapsamında cevaplandırılacaktır: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim kurumlarında yabancı dil öğretiminde okutulan A1 seviyesi “Wie bitte?” adlı Almanca ders ve çalışma kitapları Avrupa yabancı dil kriterlerine göre dört temel dil becerilerini istenilen ölçüde ve nitelikte karşılayabilmekte midir? Buna göre dinleme becerisinde; kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri, temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilmesini geliştirmesine yönelik etkinlikler var mıdır? Okuma becerisinde; katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilmesini sağlayacak etkinliklere yer verilmiş midir? Karşılıklı konuşma becerisinde; karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada yardımcı olunduğunda, basit yoldan iletişim kurabilmesi, o anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilmesi ve cevap verebilmesine yönelik etkinliklere yer verilmekte midir? Sözlü anlatımda; yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilmesini geliştirmiş olmasını sağlayabilecek etkinlikler var mıdır? Yazma becerisinde; kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilmesi, örneğin; isim, uyruk ve adres gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilmesine yönelik etkinliklere yer verilmiş midir? Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: Araştırmanın ilk, yani nicel aşamasında dört temel dil becerilerinin sayısal dağılımı grafiklerle belirtilmiştir. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre “Wie bitte?” adlı Almanca A1 seviyesi ders ve çalışma kitaplarında dört temel dil becerilerinin tamamına yönelik etkinliklere yer verildiği gözlemlenmiştir. Bu becerilerden en çok yazma sonrasında ise okuma becerisine yönelik etkinliklere yer verildiği görülmüştür. Buna göre öğrencilerin yazma ve okuma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere, dinleme ve konuşma becerilerine yönelik olanlara nazaran daha çok uygulama fırsatı sunduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın ikinci, nitel aşamasında söz konusu ders ve çalışma kitaplarında yer alan dört temel dil becerilerine yönelik etkinliklerin Avrupa yabancı dil kriterleri ile uygunluğunun araştırılmasında elde edilen bulgulara göre, söz konusu ders ve çalışma kitaplarında yer alan dört temel dil becerilerine yönelik etkinliklerin büyük bir kısmının Avrupa yabancı dil kriterlerindeki kazanımlarının A1 tanımlamasına uygun olduğu gözlemlenmiştir. -------------------- The main subject of research focuses on the question; “Are textbooks appropriate for the acquisition of language skills in achieving language competence?" This research will examine A1.1 and A1.2 level of foreign language German textbooks and workbooks called “Wie bitte?”. They’re approved by the Ministry of National Education of the Republic of Turkey and are compulsory for the German class as a second foreign language in secondary education institutions. It will be analysed whether the books are sufficient or not for the achieving the proficiency level in using German. The aim of this study was to determine to which extent and qualification level the language criteria according to The Common European Framework of Reference (CEFR) fulfil the four fundamental language skills. In the first part of the study, the dimension to which the activities for language skills are included in the above mentioned books has been determined quantitatively by the screening method. In the second part of the study, the relevance of achievements of A1 level in The Common European Framework of Reference (CEFR) will be answered within the scope of the following research questions by describing the content of the activities for language skills in the above mentioned books. Do foreign language German textbooks and workbooks of A1 level named “Wie bitte?” and used in German classes fulfil the requirements for the four fundamental language skills to a satisfactory extent and qualification according to European foreign language criteria? As for the listening skill; Are there any activities to improve comprehension of familiar words, sentences or basic patterns about themselves, their families and their relatives when spoken slowly and intelligibly? As for the reading skill; Are there any activities to understand familiar names, words and simple sentences in the texts such as catalogues, announcements and posters? In spoken interaction; Are there any activities relevant to situations in which the person can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of speech and help him/her formulate what he/she’s trying to say. Further on, can he/she ask and answers simple questions in areas of immediate need or on very familiar topics? In oral expression; Are there any activities which help to improve using basic patterns and simple sentences to describe the place where they live and the people they know? In the writing skill; Are there any activities to develop writing to fill in forms, like postcards, with short and elementary sentences which include personal information such as name, nationality and address? The result of the study indicates that: In the first part of the analysis, which includes quantitative methodology, the numerical distribution of four fundamental language skills are demonstrated by graphs. The consequences of the study points out that A1 level of foreign language German textbooks and workbooks which are called “Wie bitte?” include activities which meet four fundamental language skills. According to the research, the language skill about which the highest numbers of activities are observed in the books is reading. It has been observed that the books provide opportunities to students to practice more about their reading and writing skills owing to more activities when compared with the number of activities about listening and writing skills. The methodology of the second part of the analysis is in a qualitative way. It is observed that in the findings of the study the language course and workbook activities are in accordance with the skill descriptors of A1 in CFRE language criteria.