Sezaryen doğum yapan kadınlarda, erken ten tene temasın, emzirme ve doğum sonu kanama üzerine etkisinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Zülfiye Serap Sürücü

Supervisor: ZÜBEYDE EKŞİ GÜLOĞLU

Abstract:

1. ÖZET Sezaryen Doğum Yapan Kadınlarda, Erken Ten Tene Temasın, Emzirme ve Doğum Sonu Kanama Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Öğrencinin adı: Zülfiye Serap SÜRÜCÜ Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde EKŞİ GÜLOĞLU Anabilim Dalı: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Amaç: Sezaryen doğum yapan kadınlarda, erken ten tene temasın, emzirme ve doğum sonu kanama üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla; randomize kontrollü ve deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma İstanbul’da, bir eğitim ve araştırma hastanesinde sezaryen doğum yapan, örneklem kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 88 kadınla yapılmıştır (Deney:47, Kontrol:41). Veri toplanması aşamasında Anket Formu, Emzirme Gözlem Formu, Emzirme Değerlendirme Ölçeği (IBFAT) ve Vızuel Analog Skala (VAS) kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların tanımlayıcı ve obstetrik özellikleri ile bebeklerin tanımlayıcı özellikleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Deney grubunda toplam erken ten tene temas süresi ortalaması 67,34±13,20 dk. olarak bulundu. İlk emzirme süresi deney grubunda ortalama 7,82±2,49 dk, kontrol grubunda 5,60±1,90 dk olarak gerçekleşti ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (t=-4,765 p<0,001). Deney grubundaki kadınların ilk kendi emzirmesinde IBFAT puan ortalamaları 8,68±1,56, kontrol grubundakilerin ise 5,29±1,50 olup, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (t=-6,854 p<0,001). Kadınların doğum sonu 2. Saatte VAS ağrı puan ortalamaları deney grubunda 4,76±1,16, kontrol grubunda 5,60±1,18 oldu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (t=-3,192 p=0,001). Sonuçlar: Sezaryen doğum yapan kadınlarda erken ten tene temasın, emzirme başarısını artırdığı, doğum sonu kanama miktarını ve kadınların ağrı düzeylerini azalttığı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Erken ten tene temas, Sezaryen, Emzirme, Doğum sonu kanama -------------------- 2.SUMMARY Evaluation of the Effect of Early Skin to Skin Contact on Breastfeeding and Postpartum Hemorrhage in Women with Cesarean Birth Student’s Name: Zülfiye Serap SÜRÜCÜ Thesis advisor: Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde EKŞI GÜLOĞLU Department: Marmara University Department of Obstetrics and Gynecology Nursing Aim: In order to evaluate the effect of early skin-to-skin contact on breastfeeding and postpartum hemorrhage; randomized controlled and experimental study. Materials and Methods: The study was conducted with 88 women who had delivered by cesarean section in a training and research hospital in Istanbul, who met the sampling criteria and agreed to participate in the study (Experiment: 47, Control: 41). Questionnaire, Breastfeeding Observation Form, Breastfeeding Assessment Scale (IBFAT), Visual Analogue Scale (VAS) were used in the data collection stage. Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of the descriptive and obstetric characteristics of the women and the descriptive characteristics of the babies (p>0.05). Mean early skin-to-skin contact duration in the experimental group was 67.34±13.20 min. as found. The mean duration of first breastfeeding was 7.82±2.49 min in the experimental group and 5.60±1.90 min in the control group, and a statistically significant difference was found between the groups (t =-4.765 p<0.001). The mean IBFAT score in the first breastfeeding of the women in the experimental group was 8.68±1.56, and the control group was 5.29±1.50, and a statistically significant difference was found between the groups (t=-6.854 p <0.001). The mean VAS pain score was 4.76±1.16 in the experimental group and 5.60±1.18 in the control group, and a statistically significant difference was found between the groups (t= -3.192 p=0.001). Conclusion: It was determined that early skin-to-skin contact increases the success of breastfeeding, decreases the amount of postpartum hemorrhage and pain levels of women in cesarean section. Key Words: Early skin to skin contact, Cesarean section, Breastfeeding, Postpartum hemorrhage.