Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersnin İlkokul Öğrencilerinin Okula Bağlanma Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT BAHRİ ALARSLAN

Supervisor: Ayşe Oya Erkut

Abstract:

Bu araştırmada, oyun ve fiziki etkinlikler dersinin ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi araştırılmıştır. Araştırmada oyun ve fiziki etkinlikler dersinin yapılmasıyla, okula bağlanma arasında ilişkisel tarama modeli kullanılarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin düzenli yapılmasının okula bağlanma düzeyine etkisi var mıdır?

 

2.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin düzenli yapılmamasının okula bağlanma düzeyine etkisi var mıdır?

 

 

3.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasının ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine öğrenci cinsiyeti açısından etkisi var mıdır?

 

4.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasının, devlet okulu ve özel okula devam eden ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeyleri arasında fark var mıdır?

5.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasının, spor salonu olan ve spor salonu olmayan okullardaki ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeyleri arasında fark var mıdır?

6.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasının ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine öğretmenlerinin lisanslı sporcu geçmişi ya da halen lisanslı sporcu olması açısından fark var mıdır?

7.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasının ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine öğretmenlerinin Fiziksel Etkinlik Kartlarını kullanmaları açısından fark var mıdır?

8.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasının ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine öğretmenlerinin oyun oynuyorum derleme kitapçığı kullanmaları açısından fark var mıdır?

9.      Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasının ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine okullarında yeterli spor malzemesi bulunması açısından fark var mıdır?

 

 

Araştırmanın örneklemini, Küçükçekmece ilçesindeki Sefaköy 100. Yıl İlkokulu, Nasrettin Hoca İlkokulu, Özel Halkalı Bil Koleji İlkokulu, Özel Etki İlkokulu 3 ve 4.sınıflarında öğrenim gören, yaşları 8 ile 12 arasında olan  355 kız, 340 erkek olmak üzere toplam 695 öğrencileri oluşturmuştur.

Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar;  kendi hazırladığım “Kişisel Bilgi Formu” ve Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Savi, F. (2011) tarafından yapılan “Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği (OBÖ-ÇE)” dir.

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS Windows 22.0 programı kullanılacaktır. Çalışma verileri değerlendirilirken tamamlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, Frekans) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında “One-Way Anova testi” kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında “Independent-Samples t testi”, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında ise “Regresyon Analizi” kullanılmıştır. Anket puanlarına ilişkin korelasyonlarda, normal dağılım gösteren parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesi  için Pearson, normal dağılıma uygunluk göstermeyen parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde “Spearman’s rank korelasyon analizi” kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde belirlenmiştir.