Mevkufati Muhammed Efendi’nin Tercüme-i Sadru’ş-Şeri’a adlı eseri (inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım II:66b-99a)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Gözde Çınar

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Bu çalışma, Tercüme-i Sadru’ş-Şerî’a adlı eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nin Ayasofya Bölümü’nde 1052 numarada kayıtlı bulunan 2.cildinin 66b-99a varakları üzerine yapılmıştır. Eser, Osmanlı Türkçesi dönemine ait olup Mevkufâtî Muhammed Efendi tarafından yazılmıştır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır: İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkıbasım. Giriş bölümünde, yazar ve eser hakkında bilgiler yer almaktadır. İmlâ ve dil özellikleri de yine bu bölümde verilmiştir. Metin bölümünde, eserin yukarıda verilen bölümünün transkripsiyonlu metni bulunmaktadır. Dizin bölümünde, transkripsiyonu yapılmış metinde bulunan tüm kelime ve kelime grupları verilmiş ve anlamlandırılmıştır. Tıpkıbasım bölümünde de metnin karşılaştırılmasını sağlama amacıyla çalışmaya konu olan bölümün tıpkıbasımı verilmiştir. ABSTRACT This study has been made on the leaves numbered 66b-99a of the second tome, registered on number 1052 in the department of Aya sofia of the Süleymanıye library , of the work called Tercüme-i Sadru'ş- Şeria. This work, which is of the perıod ottoman Turkısh, was written by Mevkufatı Mohammad Efendı. This study consists of the four chapters: investigation, text, directory and facsimile(copy=tıpkıbasım). In the part of the ıntroductıon, there is some informatıon about the text and its author. Spelling and language features also has been given in this part. In the part of the text, there is a transcriptıonal text of the part given above of the work. In the part of the directory, all the words and the groups of the words in the text made its transcriptıon have been given and referred. In the part of the facsimile, the facsimile of the part which is the subject of the study has been given in order to ensure to compare the text.