Tekstil sektöründe teknolojik gelişme ve rekabet gücü: Denizli bölgesi üzerine bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ERTÜRK ALPTEKİN

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

GENEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Ertürk ALPTEKİN Anabilim Dalı : İktisat Program : İktisat Politikası Tez Danışmanı : Prof. Dr. N. Alkan SOYAK Tez Türü ve Tarihi : Doktora – Kasım 2010 Anahtar Kelimeler : Rekabet, Rekabet Gücü, Teknolojik Gelişme, Tekstil TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK GELİŞME VE REKABET GÜCÜ: DENİZLİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Günümüzün küresel dünyasında firma ya da sektörün rekabet gücünün belirleyeni teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişme bir firmada daha az üretim faktörü veya faktörleri kullanarak aynı miktar ürün veya aynı miktar üretim faktörü kullanarak daha fazla veya kaliteli ürün elde edilmesini sağlayan tüm yenilikler olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle firmaların teknolojik yenilikleri gerçekleştirebilme bilgi, beceri ve yetenekleri (teknolojik yetenek) ne derece yüksek ise firmanın rekabet gücü de o derece yüksek olacaktır. Teknolojik yetenek birikiminin sahip olduğu bu önem ülkeleri bilim ve teknoloji politikaları üretip uygulamaya yönlendirmektedir. Devletin uygulayacağı bilim ve teknoloji politikaları çok önemli olmakla birlikte teknolojik gelişmenin temel aktörleri firmalardır. Firmaların teknolojik yetenek birikimi yönündeki çabaları teknolojik gelişmenin asıl belirleyicisidir. Bu çalışmada teknolojik yeteneğin rekabet gücü ile ilişkisi tekstil firmaları üzerine yapılan bir uygulama ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, teknolojik yetenek düzeyi yüksek olan firmalar daha düşük fiyattan, daha kaliteli, çeşitlilik açısından zengin mallar üretebilmekte; siparişleri daha kısa sürede teslim edebilmektedirler. Firmaların ihracat performansları da teknolojik yetenek düzeyinden olumlu etkilenmektedir. Bu sonuçlar literatürdeki çalışmaların ortaya koyduğu “teknolojik yenilik rekabet gücünü olumlu etkiler” iddiasını desteklemektedir. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Ertürk ALPTEKİN Field : Economics Programme : Economics Policy Supervisor : Prof. Dr. N. Alkan SOYAK Degree Awarded and Date : Doctorate – November 2010 Keywords : Competition, Competitiveness, Technological Innovation, Textile ABSTRACT TECHNOLOGICAL INNOVATION AND COMPETITIVENESS IN TEXTILE INDUSTRY: AN APPLICATION IN DENIZLI PROVINCE In today’s global world, what determines the competitive strength of a firm or sector is the technological development. Technological development is defined as all the innovations which provide acquiring the same amount of product using less production factor or factors, or acquiring more products or more quality products using the same amount of production factor. Thus, the more the firms have the knowledge, skills and competence (technological capability) to implement the innovation, the more competitiveness that firm has. The importance of the technological capability leads the countries to generate and apply policies in science and technology. Although science and technology policies applied by the states are important, the main actors of technological development are the firms. The firms’ endeavors towards technological capability are the main determiners of technological development. In this study, the relationship between technological capability and competitiveness has been analyzed by an application on textile firms. According to the results acquired, the firms with higher technological capability are able to produce less costly, higher quality and a wide range of goods and are able to deliver the orders in a shorter time. Also, export performances of the firms are affected positively from the technological capability. These results support the claim “technological innovation affects competitiveness positively” as indicated by the studies in literature.