Türk vergi sisteminde serbest bölgelerin yeri ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: SİNAN MAHMUT ERDAL

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Serbest Bölge kurma çalışmaları Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak Türkiye'de gerçek serbest bölgeler gerçek anlamda kurulma zeminini 1980 sonrası dönemde bulmuştur. 24 Ocak 1980 kararlarıyla ülkenin kalkınma modelinin ithal ikamesinden İhracata dayalı model olarak benimsenmesiyle serbest bölgeler yeniden gündeme gelmiştir. 1983 yılında hukuki alanda başlayan çalışmalar 06.06.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun kabul edilmesiylr yenibir dönemin başlangıcı olmuştur.Serbest Bölgelerde vergi, resim, harç Serbest Bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Faaliyette bulunan firmalar gelir, kurumlar ve dahil bütün vergilerden muaftır. Ayrıca işçi ücretleri üzerinden gelir vergisi ödenmediği için işçilik maliyeti de düşüktür.Serbest Bölgeler faaliyetinden elde edilen kazanç ve gelirler hiçbir izne ve vergiye tabi olmaksızın yurtdışına veya Türkiye'ye transfer edilebilir. Türkiye tam ve dar gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki elde ettikleri kazanç ve iratlar, kambiyo mevzuatına uygun olarak Türkiye'ye getirilmesi halinde de gelir ve kurumlar vergisinde muhaftır. Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. Bir serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren 10 yıl süreyle grev ve lokavt uygulanamaz. Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgede uygulanmaz.Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Serbest bölgeden Türkiye'ye yönelik mal satışına (ithalat ) ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak takas ticaretine kısıtlama getirilmemiştir. 90'yıla kadar süreli faaliyet ruhsatı verilebilir. Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Yukarıdaki anlatımlardan da anlaşılabileceği gibi Serbest Bölgeler bir ülkenin ticari hayatının can damarıdır. Ve doğru uygulandığı takdirde ekonomik olarak bir ülkeyi son derece ileri götürebilecek bir sistemdir. Bu sebebten dolayı Serbest Bölgeleri doğru anlayıp doğru uygulamak, yerinde ve zamanında Serbest Bölge kurmak, ülkemiz açısından son derece önem arz etmektedir. ABSTRACT Bulding up Free Zones activities have been done since Ottoman period. But Free Zones could find a real platform to build up after 1980 period. With 24 January 1980 decision, model of country development, adopting exporatation model,Free Zones were put on the agenda again.Studying of legal space at 1983 year, with 6.6.1985 date and 3218 numerical Free Zones approving, caused to started a new peroid. In free zones about ingredients, customs, foreingn exchange of current low are not apply. Having activity of companies exempt from conceit, income and all the other tax. Separately workman ship cost is low because income is not paid on worker's wages. Getting profit from free zones activity, while transmiting to Turkey or abroad, with out any permission and tax. People who are getting profit, exempt from income and conceites tax while they are bringing their profit in Turkey. In free zone, local and foreing companies are benefiting from supplied encouragemet and advantage in equality. When the free zone starts activitiy, strike and lockout aren't applying during 10 years passing.Authorization of public association about price, quality and with standart aren't applied in free zones. All payments about in Free Zone are done with foreign curreny. Importation from Free Zone to Turkey and Free Zone with the other countries between becoming exchange trade didn't crack down. Can give activity since till 90 years. As you understand free zones are very important for country's trade, if it is be used in correct way. It will be a good system of becoming development country. Because of this we must understand the Free Zone correctly and apply. Producing Free Zone true time and place, is very important for our country.