Çoklu Zeka Kuramındaki görsel zekanın Sosyal Bilgiler 7.sınıf "Zaman İçinde Bilim" ünitesine uygulanmasının öğretime etkililiği (YBO örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Department of Turkish Language and Social Sciences Educatıon, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: EMRE TAŞKIN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ali Yılmaz

Co-Supervisor: Zafer İbrahimoğlu

Abstract:

Bu araştırmanın temel amacı Sosyal bilgiler dersi 7.sınıf Zaman İçinde Bilim ünitesinde görsel zekânın sosyal bilgiler dersine ve işlenişine katkısının ne derece olduğunu belirlemektir. Araştırma sürecinin içine öğrencilerde dâhil edilerek görsel zekâ ile ders anlatmadan önce ve sonraki ders verimi ve başarısının ölçülmesi amaçlanmak istenmiştir. Araştırmanın amacına bağlı olarak geliştirilen araştırma soruları aşağıda belirtilmiştir: 1. Sosyal bilgiler dersinin görsel zekâ ile işlenmesi öğrencilerin başarı düzeyini etkilemekte midir ? 2. Öğrencilerin görsel zekâ etkinlikleri ile ilgili görüş ve düşünceleri nasıldır ? 3. Öğrencilerin görsel zekâ ile ilgili becerileri ve etkinlikleri yapma durumu nasıldır ? Araştırma, 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi 4.ünitesi olan “ Zaman İçinde Bilim “ ünitesi boyunca ve yaklaşık 5 hafta sürmüştür. Bu araştırmada karma (mixed) model kullanılmıştır. Çalışma, ön test-son test kontrol gruplu desene göre dizayn edilmiştir. Bu çerçevede, Muş ili Malazgirt ilçesinde bulunan bir yatılı bölge ortaokulunda 7.sınıflar arasından iki sınıf seçilmiş ve kura ile biri deney diğeri de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Uygulama öncesinde, deney ve kontrol grubuna ön testler uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak başarı testi, mülakat, kamera ve fotoğraf kayıtları, kişisel bilgi formu ve çalışma yaprakları kullanılmıştır. Deney grubunda ünite, görsel zekâya dayalı etkinliklerle; kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle işlenmiştir. Ünite sonunda veri toplama araçları tekrar uygulanmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde Mann Whitney U-Testi ve Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Ayrıca Bağımsız iki grup arası farkların testi (Independest Samples "t" test) ve frekans hesaplarıyla veriler desteklenmiştir. Çalışma sonunda Çoklu Zekâ Kuramının ve Görsel Zekânın öğrenci ve öğretim açısından son derece pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT The main purpose of this study is to determine contribution of visual intelligence to “Social Studies” lesson and its processing within the framework 7th class “Science in Time” unit. It is aimed that teaching efficiency and success before and after lesson will be measured with visual intelligence including learners. Survey lasted nearly 5 weeks during 7th class “Science in Time” unit. The research questions developed for the purpose of the research are as follows: 1. Does teaching social studies lesson with visual intelligence influence success level of learners ? 2. What are students views and thoughts about visual intelligence based activities ? 3. What are students skills and ability to do visual intelligence based activities ? This survey includes mixed dimension and has been designed according to pretest-post test control group pattern. Within this framework, two of 7th classes in boarding regional secondary school in Malazgirt, Muş has been chosen and one of them has been determined as test group and another one has been determined as control group. Pretests has been implemented test and control groups before study. Success test, interview, camera and photo records, personal information form and worksheets have been used to collect data in study. Related unit has been taught test group with visual intelligence based activities and control group with traditional methods. Data collection tools has been implemented at end of the unit again. Mann Whitney U-Test and Kruskal Wallis Test were applied to analyze the collected data. Also data has been supported with test of the difference between the two independent groups (Independest Samples "t" test) and frequency data account. In the study, visual intelligence applications and worksheets prepared in the framework of Multiple Intelligence Theory have been achieved as a result of the positive effect of the students on the attitudes and behaviors of the students towards “Social Studies” lesson.