Banka kredilerinin makroekonomik değişkenlerle ilişkisi: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: FARUK KILIÇ

Supervisor: İCLAL ATTİLA

Abstract:

BANKA KREDİLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Dünyada ve özellikle ülkemizde, finansal sistem içinde büyük paya sahip olan bankacılık sektörünün reel kesim ile etkileşimi, finansal sistemin etkinliği ve sürdürebilirliği bakımından oldukça önemlidir. Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu iktisadi durum, ticari ve teknolojik gelişmeler, davranış biçimlerindeki değişim, regülasyon uygulamaları bankacılık sektörünü büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bakımdan, en önemli fon kullandırım kaynağı olan banka kredilerinin iktisadi hayatın sürdürülebilirliği, endüstrileşmenin sağlanması, atıl fonların değerlendirilmesi ve finansal piyasaların derinleşmesi gibi birçok önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Reel kesim ile bankacılık sektörü arasında bir ilişki olduğu literatürde büyük ölçüde kabul edilmekle birlikte bu ilişkinin dinamizmi açısından bölgelere, ülkelere, zaman dilimine ve makroekonomik değişkenlere göre farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, bankacılık sektörünün en önemli göstergelerinden olan banka kredilerinin makroekonomik değişkenler ile nasıl bir etkileşim içinde olduğu Türkiye örneği ile incelenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemiyle 2008:1-2017:9 dönemlerinin aylık verileri kullanılarak yapılan çalışmada, bankacılık sektörü kredi hacmi bağımlı değişken; imalat sanayi kapasite kullanım oranı, işsizlik oranı, cari işlemler dengesi ve M2 para arzı bağımsız değişken olarak alınmıştır. Elde edilen ampirik bulgulara göre, Türkiye’de söz konusu makroekonomik değişkenler ile banka kredileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. ABSTRACT THE RELATION BETWEEN BANK CREDITS AND MACROECONOMIC VARIABLES: TURKEY CASE The interaction between real sector and banking sector which has a considerable role in the financial system in the world but especially in Turkey is really important for the efficiency and sustainability of the financial system. The economic circumstances of the country and the world, trading and technological developments, the changes in behavioural patterns and regulation practices are affecting the banking sector on the whole scale. Considering this facts, bank credits -as one of the most important funding source- have several crucial functions in sustainability of the economic life, industrialisation and reuse of the dormant funds and deepen the financial market. The literature of the economics mostly accepts the interaction between real sector and banking sector but also observes carefully the dynamism of this relation considering fields, countries, time periods and macroeconomic variables. This thesis is focusing on the relations between bank credits and macroeconomic variables as one of the most important indications of banking sector on the Turkey Case. The thesis is using the multiple regression analysis method on the monthly data from 2008:1-2017:9; utilizing banking sector’s credit capacity as dependent variable; utilization rate of manufacturing industry, unemployment rate, current account balance and M2 money supply are utilized as independent variables. The empirical evidence gained from the thesis stating clearly that the before mentioned macroeconomic variables and bank credits have a significant relation between themselves in case of Turkey.