Ortaokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin öğrenen okul algıları ve bu okullardaki öğrencilerin başarıları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ERTUĞRUL ŞEN

Consultant: MAKBULE KALI SOYER

Abstract:

Bu araştırmada ortaokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin öğrenen okul algıları ile bu okullardaki öğrencilerin başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak öğretmen ve yönetilerin öğrenen okul algılarını çeşitli değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi İstanbul ili, Sancaktepe ilçesindeki ortaokullardan toplam 295 öğretmen ve yöneticiden oluşmaktadır.Örneklem seçilirken rassal örneklem alma yöntemlerinden biri olan tabakalı (katmanlı) örneklem kullanılmıştır.Öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrenen okul algılarını tespit etmek için Öğrenen Okul Ölçeği, demografik bilgiler için ise araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS ve Microsoft Office Excel programları aracılığı ile kodlanmış, Bağımsız Gruplarda t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre: Araştırmaya katılan kadın ve erkek öğretmenler arasında Öğrenen Okul Ölçeğinin bütünü ve dört alt boyutundan elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Erkeklerin ortancası kadınların ortancasından daha yüksektir. Kadın ve erkek öğretmenler arasında Zihni Modeller açısından anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuca göre kadın ve erkek öğretmenlerin Öğrenen Okula bakış açılarının birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaştığı yani erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre Zihni Modeller açısından daha iyimser bakış açısına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ortaokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin öğrenen okul algılarının branşa göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre öğretmenlerin uzmanlık alanlarının öğretmenlerin öğrenen okul algılarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Orta okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin öğrenen okul algıları hizmet yılına göre, 1-3 yıl, 4-6 yıl, 7 ve üzeri yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenler v arasında, Zihni Modeller alt boyutundan elde edilen puanlar açısından anlamlı fark bulunmuştur. Bu anlamlı farkın öğretmenlerin farklı kariyer evresinde olmasından kaynaklı olabileceği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında, 1-3 yıl, 4-6 yıl, 7 ve üzeri yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenler arasında ölçeğin bütünü Takım Halinde Öğrenme, Paylaşılan Vizyon, Kişisel Hakimiyet alt boyutlarından elde edilen puanlar açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Ortaokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin öğrenen okul algılarının görev pozisyonuna göre Zinhi Modeller, Paylaşılan Vizyon, Kişisel Hakimiyet alt boyutları açısından anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu farkın okul yöneticilerinin lehine olduğu ve puan ortancası açısından okul yöneticilerinin puan ortancası öğretmenlerin puan ortancasından yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler arasında Öğrenen Okul Ölçeğinin bütününden elde edilen puan ortalamalarına bakıldığında sıralamanın büyükten küçüğe D, I, H, C, E, B, G, A, F biçiminde olduğu görülüyor. Bu sonuçlara göre D okulunun puan ortalamasının A okulundan yüksek olduğu ayrıca D ve H okullarının puan ortalamasının F okulundan daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer okullar arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır. D ve H okullarının puan ortalamasının yüksek olmasının nedenleri arasında; merkezi okul olması, okul idarecisinin mesleki yeterliliği, okul içindeki işbirlikçi yapı gibi durumlardan kaynaklı olabilir. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan okulların Öğrenen Okul Ölçeğinden alınan puan ortalamalarının okul akademik başarılarıyla kısmen uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. -------------------- This research is aimed on findin gout the relation ship between perception of the middle school teacher sand directors about the learner school sand the success of these school students. It is also aimed to observe the teachers’ and the directors’ perception of the learner schools in different aspects. There search is organized appropriate to thes canning model. The sampling of there search is based on 295 teacher sand directors working at middle schools in Sancaktepe, İstanbul. The stratified random sampling is used for sampling. To ascertain the teachers’ and the directors’ perception of the learner schools, the learner school scale and for the demographic information the personalin formation form prepared by there searcher is used. The collected data is coded with the SPSS and Microsoft Office Excel programmes. The Independent groupshare analyzed with the T test, one-way analysis of varience (ANOVA), Mann Whitney U and Kruskal Wallestests. Accarding to the findings of there search; There is a remarkable difference between the man and woman teachers’ average scoresin volved in this research according to the who leand four other lower dimensions of the learner schools scale. The median of the men is higher than women. There is a remarkable difference between men and women teachers. According to this research, men and women teachers’ attitude towards the learner school differmeaning fully, as men have a more optimistic perspective than women teachers. According to this result, it was concluded that the professions of teachers did not affect teachers' learning school perceptions. Learning school perceptions of teachers and administrators in secondary schools based on years of service, it was found significant differences in terms of scores obtained from mind models the sub-dimensions between teachers who have 1-3 years, 4-6 years, 7 and above years seniority. It was concluded that this significant difference may be due to the vii fact that teachers are in different career stages.In addition, there was no significant difference between the teachers who have Professional seniority with 1-3 years, 4-6 years and 7 years and above, in terms of the total score of the scale, learning in the form of Teamwork, Shared Vision, and Personal Dominance. It has beenconcluded that learning school perception of teachers and administrators working in secondary schools differ significantly in terms of Mind Models, Shared Vision, and Personal Dominance sub-dimensions according to their task positions.It was concluded that this difference was in favor of the school administrators and that the median score of the school administrators was higher than the median score of the teachers. When the average of the total score of the Learning School Scale between teachers is taken into consideration,it is seen that ranking is in the form of D, I, H, C, E, B, G, A, F. According to these results, it is concluded that the average score of the D school is higher than the A school and that the average score of D and H schools is higher than the F school. No statistically significant difference was found between other schools.Some of the reasons for the high score of D and H schools are shown as being a central school, the Professional competence of the school administrator, the collaborative structure within the school. According to the results of the study, it was concluded that the average scores of the schools participating in the research were partially compatible with the academic achievements of the school.