5237 s. Türk Ceza Kanunu’na göre intihara yönlendirme suçu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Sıdıka Burçak Kalay

Supervisor: YUSUF YAŞAR

Abstract:

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU İntihar, tarihi süreç içerisinde bizahati cezalandırılabilir bir eylem olarak kabul edilirken, izleyen yıllar içerisinde suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu gelişme, intihara yardım eyleminin de cezalandırılamamasına sebebiyet vermiştir. Zira Ceza Hukuku bağlamında bir eyleme yardımın cezalandırılabilmesi ancak o eylemin kendi başına bir suç olarak düzenlenmesine bağlıdır. Bu halde suç olarak düzenlenmiş bir eyleme yardım, suça iştirak hükümleri çerçevesinde cezalandırılacaktır. Anılan nedenle gerek 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve gerekse de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde, intihara yardım teşkil eden fiillerin cezalandırılabilmesi amacıyla iştirak kalıbında bir intihara yönlendirme suçu düzenlemesine gidilmiştir. İntihara yönlendirme fiilinin Mukayeseli Hukukta ötanazi ile birlikte değerlendirildiği görülmektedir. Özellikle ölümcül nitelikte hastalar, hekim yardımlı intihar kapsamında haysiyetli ölüm hakkı olarak kabul edilen self-determinasyon hakkına dayalı olarak hayatlarına son vermektedir. Ülkemizde ise benzer bir düzenleme mevcut değildir. Ancak bu, Türkiye açısından benzer tartışmaların hiçbir zaman var olmayacağı anlamına gelmemektedir. Mevcut yasal zemin irdelendiğinde, gerek ölüm hakkı tartışmaları ve gerekse de özellikle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde artan kadın intiharlarının denetlenebilmesi açısından gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler :İntihara Yönlendirme, Yardımlı İntihar, Ötanazi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanun ABSTRACT CRIME of DIRECTİNG SUICIDE according to the TURKISH PENAL CODE no.5237 Suicide was considered as a punishable act in the historical process, but it is extracted to be a crime in the following years. This improvement has caused not be punished to action of suicide help either. For, in the context of criminal law, to be punished the help action, depends on the action organized as a crime. Nevertheless, assistance in an action that organized as a crime will be punished within the framework of participation in criminal provisions. Both the term no. 765 of the Turkish Penal Code and no. 5237 of the Turkish Penal Code, for the aiming to be punished the action of constituted the suicide help, it is made some arrangements about commit suicide crime around the model of act as an accomplice. It is possible to see that, the act of routing suicide assesses with euthanasia together at the comparative jurisprudence. Especially have a terminal illnesses, put themselves down based on self-determination right within the scope of physician-assisted suicide which accepted the right to die with dignity. However, there have not any similar arrangements in our country. But, it does not mean that similar discussions will never exist for Turkey. If the legal basis examined, it is understood that the necessary legal arrangements must be made in aspect of either discussion about death justifications or the growing female suicide could be controlled especially in the Eastern and South-eastern Turkey. Anahtar Kelimeler:Directing Suicide, Assissted Suicide, Euthanasia, Turkish Penal Code no.5237