Örgütsel sinizmin kurumsal itibara etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gözdem Ayhan

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Yapılan çalışmada örgütsel sinizmin kurumsal itibara etkisini ölçmek üzere Pendik Belediyesi’nde bir araştırma yapılarak ölçüm yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda örgütsel sinizmin alt boyutları olan bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutun kurumsal itibara ve onun alt boyutları olan kurum hakkındaki genel bilgi düzeyi, yönetim kalitesi, ürün ve hizmetler, liderlik ve vizyon, farklılık, güvenirlik ve sosyal sorumluluk ile ayrıca demografik özelliklerin örgütsel sinizm ve kurumsal itibar ile ilişkisi incelenmiştir. Örneklem grubunu Pendik Belediyesi’nde görev yapan 162 kişi oluşturmaktadır. Araştırma, anket yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Katılımcılara demografik özellikler, örgütsel sinizm ve itibar katsayısı ile ilgili ölçeklerin yer aldığı üç bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS Statistics 16.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Normal dağılıma uygun olduğu saptanan verilerden yararlanarak sosyo-demografik ölçümler, güvenilirlik analizi, frekans analizi, faktör analizi, korelasyon, regresyon analizleri, T testi ve anova testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda örgütsel sinizmin bilişsel ve duyuşsal boyutlarının kurumsal itibar ve alt boyutları üzerinde negatif yönde bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada uygulanan yapısal eşitlik analizinde sonucunda örgütsel sinizm ve kurumsal itibar arasında var olan ilişkinin güçlü ve anlamlı olduğuna karar verilmiş; örgütsel sinizmin ise kurumsal itibar için etkili bir kavram olduğu kanısına varılmıştır. -------------------- The purpose of this study is to investigate effects of organizational cynicism on on corporate reputation. The research was conducted with various level employees who work in Pendik Municipality. In this context the effects of subdimensions of organizational cynicism -the cognitive, emotional and behavioral-, and corporate reputation and its sub-dimensions -the general knowledge level, management quality, products and services, leadership and vision, difference, reliability and social responsiblity-, moreover how demographic features effect organizational cynicism and also corporate reputation were looked into. The sample group consists of 162 people working in Pendik Municipality. The investigation was conducted using the survey method. A questionnaire consisting of three parts in which participant demographics, organizational cynicism and reputation scale related scales were applied. Analysis of the obtained data was performed with SPSS Statistics 16.0 program. Socio-demographic measures, reliability analysis, frequency analysis, factor analysis, correlation, regression analysis, T test and ANOVA test were applied using the data that were found to be appropriate for normal distribution. At the end of the research, it was concluded that organizational cynicism had an influence on the corporate reputation and sub-dimensions of the cognitive and affective dimensions negatively. In the analysis of structural equality, the relationship between organizational cynicism and corporate reputation was found to be strong and meaningful; Organizational cynicism has become an important concept for corporate reputation.