Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu(TCK m.109)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Public Law, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: YASİN YILDIZ

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Çalışmamızda TCK 109. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, etkin pişmanlık hükümlerini düzenleyen 110.madde hükümleri irdelenmiştir. Dört bölüm şeklinde inceleme yapılmıştır. Birinci bölümde suçla korunan hukuki yarar teorik bilgiler, doktrinsel çalışmalarla incelenmiştir. İkinci bölümde suçun unsurları her yönüyle incelenmiştir. Üçüncü bölümde suçun kanuni düzenlemesinde yer alan bütün nitelikli haller farklı görüşlerle birlikte değerlendirilmiş ve etkin pişmanlık hükümleri de bu bölümde incelenmiştir. Dördüncü bölümde suçun özel görünüş halleri, soruşturma ve yaptırım hükümleri ayrı ayrı başlıklar altında irdelenmiştir. Özellikle Yargıtay kararlarına erişim imkânımızın kolaylığı sebebiyle her konu başlığında içtihatlar araştırılmış, faydalı olunacağı kanaatine ulaşılan içtihatlar tez çalışmamıza eklenmiştir. Uygulamaya da fayda sağlaması amacıyla doktrinsel görüşler ile içtihatlar karşılaştırılmış, birbirlerini destekleyen bölümler vurgulanmıştır. -------------------- In our study, we examined the 110. clause that regulates effective remorse laws, false imprisonment which is regulated under the head of 109. TPL(Turkısh Penal Law). The researh has been made at two sections. In the first section, theoretical information and legal benefit have been examined with the help of the doctrinal studies. The other title, elements of crime have been examined at all points. In the second section, matter in aggravation taking part in legal regulation of crime and also effective remorse laws have been examined and evaluated with different point of views. The other title, different aspects of crimes, enquiry and sanction laws have been examined under the seperate titles. Particularly by means of the simplicity of reaching the judgments of Supreme Court, case laws have been searched respectively and the case laws that are thought to be beneficial have been included in the thesis study. On the purpose of providing benefit to the study,doctrinal aspects and case laws have been compared, the parts that support each other have been emphasized.