Adölesan ve erişkin annelerin doğuma ilişkin duygu ve memnuniyetleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Esra Sarı

Supervisor: HATİCE YILDIZ

Abstract:

Çalışma adölesan, genç ve erişkin primipar annelerin doğum duyguları, memnuniyeti ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve gruplar arası karşılaştırmalı olarak, Ağustos - Aralık 2013 tarihleri arasında, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 314 annede gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 19 yaş adolesan anneler 1. Grubu (n=57), 20-24 yaş arası genç anneler 2. Grubu (n=173) ve ≥25 yaş erişkin anneler de 3. Grubu (n=84) oluşturmuştur. Veriler; tanılama formu, Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği (DAMDÖ) ve Doğum Duygulanım Ölçeği ile toplanmıştır. Öğrenim düzeyi, çalışma, sosyal güvence ve resmi nikahsız evlilik açısından adolesan annelerin daha kötü durumda oldukları saptanmıştır. Doğum yapılan kurum, sağlık çalışanlarına yönelik beklentiler, beklentilere yanıt bulma, sağlık çalışanların yaklaşımları, doğum eylemindeki girişimler, rahatsızlık veren/ memnun eden durumlar vb. açısından gruplar arası anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). DAMDÖ total puan ortalamasına göre tüm gruptaki annelerin bakıma yönelik memnuniyetleri düşük bulunmuştur (p>0,05). Tüm gruplarda doğum eyleminde beklentileri karşılanan, mahremiyete saygı gösterilen, girişimler hakkında bilgilendirilen, ağrı ile baş etmede yardımcı olunan annelerin DAMDÖ total ve alt grup puanları daha yüksek bulunmuştur (p<0,05-0,001). Doğum Duygulanım Ölçeği total puanına göre tüm gruptaki annelerin doğuma ilişkin orta düzeyde olumlu duygularının olduğu ve gruplar arasında fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Tüm gruplarda doğum eylemi sürecinde ağrı ile baş etmede yardımcı olunan, adölesan anneler dışında diğer gruplarda da beklentileri karşılanan, memnun olan, doğum eyleminde rahat pozisyon verilen annelerin Doğum Duygulanım Ölçeği puan ortalamaları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05-0,001). Sonuç olarak; adölesan annelerin gebelik ve de doğumlarına ilişkin daha fazla desteğe gereksinim duydukları, doğum eyleminde destekleyici yönde yapılan girişim/uygulamaların doğuma ilişkin memnuniyeti ve duyguları olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Doğum; adölesan, genç,erişkin anne; doğum memnuniyeti; doğum duyguları EMOTIONS AND SATISFACTION OF ADOLESCENT AND ADULT MOTHERS RELATED TO BIRTH Esra SARI Hatice YILDIZ Department of obstetrical and gynecological nursing 2. SUMMARY This study has been carried out with 314 mothers in Dr. Zekai Tahir Burak Training and Research Hospital for Women’s Health, between August and December, 2013, with the aim of identifying the birth feelings, satisfaction and the effective factors for young and adult primipara mothers, in a descriptive and comparative way within the groups. In the study, the first group (n=57) is composed of 19 year-old adolescent mothers; the second group (n=173) is composed of 20-24 year-old young mothers and the third group is composed of ≥25 year-old adult mothers (n=84). Data have been collected through Mother Satisfaction at Birth Assessment Scale (MSBAS) and Birth Affect Scale. It has been revealed that adolescent mothers are worse in terms of educational degree, work life, social insurance and informal marriages. No meaningful differences between groups (p>0,05) have been identified in terms of institution of birth, expectations about medical staff and meeting these expectations, treatment by the medical staff, attempts for birth, and situations that disturb or satisfy. According been supported through pain management during the birth and satisfied; as well as being given a comfortable position during the birth and the averages of mothers whose expectations have been met, except adolescent ones, have been realized as meaningfully high (p<0,05-0,001) in all the groups. As a result, it is possible to mention that the adolescent mothers to the total average of MSBAS scores, satisfaction of all groups’ mothers has been realized as low (p>0,05). In all groups, total and sub-group scores of MSBAS have been realized as higher (p<0,05-0,001) for the mothers whose expectations have been met at birth and who have been respected for privacy and informed about the attempts, and who have been helped with the pain management. In line with the findings of Birth Affect Scale, it has been revealed that mothers in all groups have medium level positive feelings about birth and that there is no difference between groups (p>0,05). The Birth Affect Scale averages of mothers who have need more support with their pregnancy and birth and that the supportive attempts /applications during the birth effect the satisfaction and feelings about birth in a positive way. Keywords: Birth; adolescent, young, adult mothers; birth satisfaction; birth affect