Determination of Particulate Matter Elemental Concentrations in Selected Primary Schools in Istanbul, Turkey


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Environmental Engineering, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: English

Student: Dağhan Ekmekcioğlu

Supervisor: Sıddık Sinan Keskin

Abstract:

Bu tez çalışmasında, İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde seçilen belirli ilkokullarda iç ortam havasında bulunan asılı parçacık madde kütle konsantrasyonları ile bu parçacıklar içinde bulunan elementlerin konsantrasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, örnekleme, analiz ve değerlendirme aşamalarından oluşmuştur. Bu kapsamda, beş okulda örnekleme çalışması gerçekleştirilmiş, ardından kütle konsantrasyon değerleri örneklenen birim hava hacmi başına toplanan kütle miktarından belirlenmiştir. Aynı örnekler, nötron aktivasyon analizi tekniği ile analiz edilerek, elementel içerikleri belirlenmiştir. Ayrıca, seçilen bazı örnekler x-ışınları mikroprobuna sahip taramalı elektron mikroskobu ile incelenerek, parçacık morfolojileri ve bu parçacıkların elementel içerikleri belirlenmiştir. Bulunan parçacık madde kütle konsantrasyon değerleri EPA, WHO, ASHRAE gibi çevre kuruluşlarının sınır değerleri ve de Türk Çevre Mevzuatında belirtilen sınır değerler ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, bu sınır değerlerin önemli oranda aşıldığı belirlenmiş, bu durumun olası sağlık etkileri tartışılmıştır. Arıca, elementel analiz sonuçları kullanılarak, parçacık maddelerin olası kaynakları ve bunların olası sağlık etkileri tartışılmıştır. June 2005 Dağhan EKMEKCİOĞLU ABSTRACT In this thesis study, it is intended to determine the indoor air suspended particulate matter mass and elemental concentrations in some selected primary schools in Kadıköy district of İstanbul. This study includes sampling, analysis, and evaluation stages. In this respect, sampling activities were performed in five schools, then mass concentration values were determined from total collected mass per unit volume of air sampled. Same samples were analyzed by the instrumental neutron activation analysis technique to determine their elemental contents. In addition, some selected samples were analyzed by scanning electron microscope with x-ray microprobe for determination of particulate matter morphology and their elemental contents. Obtained particulate matter mass concentration values were compared to the limit values given by some environmental agencies such as EPA, WHO, ASHRAE, and by limit values in Turkish Environmental Law. As a result of the study, it was found that these limits were exceeded considerably and the possible health consequences were discussed. In addition, using the elemental analysis results, possible sources of the particulates and their possible health consequences were discussed. June 2005 Dağhan EKMEKCİOĞLU