Suudi Arabistan’daki mutavassıt (ortaokul) 1. sınıf tarih, coğrafya ve vatandaşlık eğitimi programları ile Türkiye’deki 6. sınıf sosyal bilgiler eğitimi programlarının karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Resul Yaşar

Supervisor: ALİ YILMAZ

Abstract:

Geçmişten günümüze kadar insanlık tarihi sürekli gelişme ve kendini yenileme süreci içerisindedir. Dünya üzerinde yaşayan toplumlar için kaçınılmaz bir gerçek olan bu sürecin oluşmasında en büyük görev eğitime düşmektedir.Ülkeler arasındaki sınırların kalktığı, günümüz dünyasında ülkeler toplumsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamak için toplumun çekirdeği olan bireyin eğitiminin bu gelişimde büyük paya sahip olduğunu bildiklerinden kendi eğitim sistemlerini geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi’nin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Karşılaştırmalı eğitim; en az iki farklı kültür ve iki farklı ülkenin eğitim sistemlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını tespit ederek, bu ülkelerin eğitim sistemlerine yararlı teklifler sunan bir bilimdir.“Suudi Arabistan’da Mutavassıt (ortaokul) birinci sınıf Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Eğitimi Programları ile Türkiye’deki altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının karşılaştırılması“ adlı bu araştırmada, her iki ülkede uygulamada olan Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı ile Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Eğitimi Programları hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreçleri açısından incelenmiştir.İki ülkenin eğitim sistemlerinin karşılaştırıldığı araştırmada nitel araştırma tekniklerinden “Doküman İnceleme ” kullanılmıştır.Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar le aşağıda verilmiştir: Suudi Arabistan Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler dersi, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık başlığı altında üç ayrı ders olarak okutulmaktadır. Suudi Arabistan Eğitim Sistemi’nin her alanında ülkenin yönetim şekli olan Teokratik Krallığın yönlendirici etkileri görülmektedir. Her iki ülkenin eğitim programları incelendikten sonra iki ülkenin farklı eğitim felsefelerini benimsediği, Türkiye’nin eğitim programının yapılandırmacılık yaklaşımına uygun olduğu, Suudi Arabistan’da orta birinci sınıfta okutulan Peygamberin Hayatı ve Dört Halife Tarihi, Fiziki Coğrafya ve Vatandaşlık dersi eğitim programlarının ise dini motiflerin etkisinde kalmış davranışçı yaklaşıma uygun olduğu görülmüştür. Türkiye’de bundan önce kullanılan program ile Suudi Arabistan’da şuan kullanılan program, devletin istediği vatandaş tipini yetiştirme hedefi açısından benzerlik göstermektedir. Bu durum, benzer vatandaşlık özelliklerine sahip vatandaş yetiştirme olarak algılanmamalıdır. ABSTRACT From past up to now, the human history has been experiencing a constant development and self-renovation. Education has the highest role in the formation of that process which is an inevitable reality for a societies living in the world. The countries search for finding new ways of developing their own education systems, as they know that the borders among countries dissapear day by day and as they also know that the completion of the social development is very important and the education of the individual that is the core of the society has a great role in this development.The comparative education; is a discipline that determines the similarities and the differences of at least two cultures and two education systems, and also puts forth necessary suggestions for the education of these countries.In this research named as “ The Comparison of the education programs between History, Geography and Citizenship lessons in Saudi Arabia during intermediate education grade one and the Social Sciences education program in Turkey during the sixth grade” The social sciences education programs and History, geography and citizenship education programs that are effective in both countries have been studied in the frame of goal, content, learning and teaching and evaluation processes. In this study, in which the education systems of both countries are compared, “document analysis method” which is one of the qualitative research methods has been used. The results at the end of the research is as follows; In the education system of Saudi Arabia; Social Studies Course is studied under three subject areas as History, Geography and Citizenship The guiding effect of the Theocratic Kingdom which is the governing state system in Saudi Arabia is generally observed through all steps of the education system of the country. After studying education programs of both countries, it is concluded that both countries have different education philosophies and the education program in Turkey has a constructivist approach in terms of attainment targets and the education program in Saudi Arabia where history of the lives of the prophet and 4 caliphates, physical geography and citizenship courses are studied that are influenced by religious motives, in some cases can be identified in terms of behaviorist approach. Behaviorist curriculum that was valid beforeahead in Turkey and the curriculum that is at the moment valid in Saudi Arabia resemble each other in the point that; both have similar goals to educate students in order to reach a stereotypical citizen that the state needs. However, this situation should not be considered as the education of the citizen in both countries that have the same citizenship features.