Bebeklerde ve küçük çocuklarda geniş bant timpanometri ölçümleri ile normatif verilerin sağlanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE TORUN TOPÇU

Consultant: AYŞE AYÇA ÇİPRUT

Abstract:

Amaç: İmmitansmetri bulgusu dış kulak kanalından verilen saf sesin kulak zarından yansıdıktan sonra kaydedilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır ve böylece orta kulağın durumu hakkında objektif bilgiler elde edilmektedir. Kliniklerde çoğunlukla geleneksel immitansmetri olarak adlandırılan 226 Hz ve 1000 Hz immitansmetri kullanılmaktadır. Geniş Bant Timpanometride (GBT), dış kulak kanalından geniş bir frekans aralığını (226-8000Hz) kapsayan klik uyaran verilmekedir. Ölçüm sırasında orta kulaktan yansıyan ve absorbe edilen ses ölçülmektedir. Orta kulaktan yansıyan sese Reflektans, orta kulak tarafından soğurulan sese Absorbans denilmektedir. Bu çalışma ile sağlıklı orta kulaklara ait GBT sonuçlarının 0- 2 yaş aralığındaki bebeklerde ve küçük çocuklarda normatif verilerinin sağlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada immitansmetri ve GBT sonuçlarının 0-2 yaş aralığındaki değişimi incelenmiştir, çalışmaya 0-2 yaş aralığında işitme taramalarından geçmiş normal orta kulak fonksiyonlarına sahip 124 birey (248 kulak) alınmıştır.6 tane farklı yaş grubu oluşturulmuştur. 1.grup 0-3 ay 23 kişi (46 kulak), 2.grup 3-6 ay 24 kişi (48 kulak), 3. Grup 6-9 ay 20 kişi (40 kulak), 4. Grup 9-12 ay 19 kişi (38 kulak), 5. Grup 12-18 ay 17 kişi (34 kulak), 6. Grup 18-24 ay 21 kişi (42 kulak) arasındaki bebeklerden oluşmaktadır. Grupların 226 Hz geniş bant timpanometri ve 1000 Hz geniş bant timpanometri, averajlanmış geniş bant timpanometri (A-GBT), basınçlı-basınçsız absorbans ölçümleri yapılmıştır. Bulgular: Gruplararası GBT ve absorbans değerleri arasında farklılık bulunmuştur (p ˂.05). İmmitansmetri ve absorbans sonuçlarının 0-2 yaş aralığında yaş ile değişim gösterdiği belirlenmiştir. Tüm yaş gruplarında ölçülen 15 frekans noktasındaki absorbans değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p˂.05). Sonuç ve Öneriler: Değerlendirilen tüm yaş gruplarında GBT ve Absorbans bulgularıyla ilgili olarak istatistiksel açıdan anlamlı farklılık elde edilmiştir. Dolayısıyla belirtilen yaş gruplarında normatif verilerin bilinmesinin patolojik durumun ayırtedilmesi ve erken tedaviye olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir Bu farklılıkların nedenlerinin belirlenebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar kelimeler: Geniş Bant Timpanometri, absorbans, orta kulak, normatif data ABSTRACT Objective: Acoustic Immitancemetry consists of recording the reflected pure tone sound from the eardrum sent which was delivered from the probe at the outer ear canal, it provides objective information about the condition of the middle ear. Traditional 226 Hz and 1000 Hz tympanometries are usually used in clinics. Wideband Tympanometry (WBT) uses a click stimulus that contains a wide frequency range (226-8000 Hz). WBT measures sounds that are reflected back from the middle ear and absorbed by the middle ear. The sound that is reflected back from the middle ear is called reflectance, the sound that is absorbed by the middle ear is called absorbance. This study aimed to obtain WBT normative data on 0-2 years old infants and babies with the healthy middle ear. Material and Method: The study included 124 babies 0-2 years of age with normal hearing and normal middle ear function who passed neonatal hearing screening. The subjects were divided into six sub-groups (0-3 mo of age 46 ears from 23 infants (first group), 3-6 mo of age 48 ears from 24 infants (second group), 6-9 mo of age 40 ears from 20 infants (third group), 9-12 mo of age 38 ears from 19 infants (forth group), 12-18 mo of age 34 ears from 17 infants (fifth group), 18-24 mo of age 42 ears from 21 infants (sixth group). 226 Hz and 1000 Hz WBT, WBT (Averaged) and Absorbance values were measured in all groups. Results and Suggestions: Statistically significant differences were obtained in WBT and absorbance values for all age groups (p˂.05). There are age-related changes (0-2 years of age) for WBT and absorbance values between groups. Absorbance values at 15 frequency points for all age groups were significantly different (p˂.05). More normative data studies are needed to determine the causes of this difference. Key words: Wideband Tympanometry, Middle ear, Normative data, Absorbance.